1. marec 2012 – Štvrtok po 1. pôstnej nedeli

Kniha Ester − Est 4, 17n. p-r. aa-bb. gg-hh

Kráľovná Ester v smrteľnom nebezpečenstve, ktoré hrozilo jej národu, hľadala útočište u Pána. Padla na zem so svojimi služobnicami a od rána až do večera sa modlila: „Zvelebený si, Bože Abraháma, Bože Izáka a Bože Jakuba. Pomôž mne opustenej, ktorá nemá ochrancu okrem teba, Pane, a nebezpečenstvo sa mi priblížilo na dosah ruky.
Počula som čítať z kníh mojich predkov, Pane, že ty až do konca zachraňuješ všetkých, čo sa ti páčia, Pane.
Teraz pomáhaj mne opustenej, ktorá nemá nikoho okrem teba, Pane, Bože môj.
Teraz pomáhaj mne, sirote, vlož mi do úst príhodné slovo pred levom, urob ma milou v jeho očiach a obráť jeho srdce na nenávisť k tomu, ktorý nás napáda, na záhubu jeho a tých, čo s ním súhlasia.
Ale nás vysloboď z rúk našich nepriateľov, náš zármutok obráť na radosť a naše bôle na zdravie.“

Kniha žalmov − Ž 138, 1-2a. 2bc+3. 7c-8

Refrén: Vyslyš ma, Pane, keď ťa budem vzývať.
Chcem ťa, Pane, oslavovať celým srdcom, *
že si vypočul slová mojich úst.
Budem ti hrať pred tvárou anjelov, *
vrhnem sa na tvár pred tvojím svätým chrámom. R.
Tvoje meno budem oslavovať, *
pretože si milosrdný a verný.
Vždy si ma vyslyšal, keď som ťa vzýval, *
a rozmnožil si vo mne odvahu. R.
Zachráni ma tvoja pravica. *
Pán za mňa dielo dokončí.
Pane, tvoje milosrdenstvo je večné; *
neopusť dielo svojich rúk. R.

Evanjelium podľa Matúša − Mt 7, 7-12

Chvála ti, Kriste, Kráľ večnej slávy.
Bože, stvor vo mne srdce čisté; navráť mi radosť z tvojej spásy.

Ježiš povedal svojim učeníkom: „Proste a dostanete! Hľadajte a nájdete! Klopte a otvoria vám! Lebo každý, kto prosí, dostane, a kto hľadá, nájde, a kto klope, tomu otvoria. Alebo je medzi vami človek, čo by podal synovi kameň, keď ho prosí o chlieb? Alebo keby pýtal rybu, čo by mu dal hada?
Keď teda vy, hoci ste zlí, viete dávať dobré dary svojim deťom; o čo skôr dá váš Otec, ktorý je na nebesiach, dobré veci tým, čo ho prosia.
Všetko, čo chcete, aby ľudia robili vám, robte aj vy im. Lebo to je Zákon i Proroci.“