Liturgické čítanie

  Evanjelium podľa Lukáša − Lk 9, 18-22 Aleluja, aleluja, aleluja. Syn človeka prišiel, aby slúžil a položil svoj život ako výkupné za mnohých. Ty si Boží Mesiáš. Syn človeka musí mnoho trpieť Keď sa Ježiš osamote modlil a boli s ním učeníci, opýtal sa ich: „Za koho ma pokladajú zástupy?“ Oni mu odpovedali: „Za......

Čítaj viac

  Evanjelium podľa Lukáša − Lk 9, 7-9 Aleluja, aleluja, aleluja. Ja som cesta, pravda a život, hovorí Pán; nik nepríde k Otcovi, iba cezo mňa. Jána som dal ja sťať. Kto je teda ten, čo o ňom počúvam také veci? Tetrarcha Herodes počul o všetkom, čo sa dialo, a bol v rozpakoch, lebo niektorí......

Čítaj viac

  Evanjelium podľa Matúša − Mt 9, 9-13 Aleluja, aleluja, aleluja. Teba, Bože, chválime, teba, Pane, velebíme. Teba, Pane, oslavuje slávny zbor apoštolov. Lekára nepotrebujú zdraví, ale chorí; milosrdenstvo chcem, a nie obetu Ježiš videl na mýtnici sedieť človeka menom Matúša a povedal mu: „Poď za mnou!“ On vstal a išiel za ním. Keď potom......

Čítaj viac

  Evanjelium podľa Lukáša − Lk 8, 19-21 Aleluja, aleluja, aleluja. Blahoslavení sú tí, čo počúvajú Božie slovo a zachovávajú ho. Mojou matkou a mojimi bratmi sú tí, čo počúvajú Božie slovo a uskutočňujú ho Za Ježišom prišla jeho matka a bratia, ale pre zástup sa nemohli k nemu dostať. Oznámili mu: „Vonku stojí tvoja......

Čítaj viac

  Evanjelium podľa Lukáša − Lk 8, 16-18 Aleluja, aleluja, aleluja. Nech tak svieti vaše svetlo pred ľuďmi, aby videli vaše dobré skutky a oslavovali vášho Otca. Sviecu postavia na svietnik, aby tí, čo vchádzajú, videli svetlo Ježiš povedal zástupom: „Nik nezažne lampu a neprikryje ju nádobou, ani ju nepostaví pod posteľ, ale postaví ju......

Čítaj viac

  Evanjelium podľa Lukáša − Lk 16, 1-13 Aleluja, aleluja, aleluja. Ježiš Kristus, hoci bol bohatý, stal sa chudobným, aby ste sa vy jeho chudobou obohatili. Nemôžete slúžiť aj Bohu, aj mamone Ježiš povedal svojim učeníkom: „Bol istý bohatý človek, ktorý mal správcu, a toho obžalovali u neho, že mu rozhadzuje majetok. Zavolal si ho......

Čítaj viac

  Evanjelium podľa Lukáša − Lk 8, 4-15 Aleluja, aleluja, aleluja. Blahoslavení sú tí, čo zachovávajú Božie slovo v dobrom a šľachetnom srdci a s vytrvalosťou prinášajú úrodu. Ktoré padlo do dobrej zeme, to sú tí, čo zachovávajú slovo a s vytrvalosťou prinášajú úrodu Keď sa k Ježišovi zišiel veľký zástup a prichádzali k nemu......

Čítaj viac

  Evanjelium podľa Jána − Jn 3, 13-17 Aleluja, aleluja, aleluja. Klaniame sa ti, Kriste, a dobrorečíme ti, lebo si svojim krížom vykúpil svet. Syn človeka musí byť vyzdvihnutý Ježiš povedal Nikodémovi: „Nik nevystúpil do neba, iba ten, čo zostúpil z neba, Syn človeka. A ako Mojžiš vyzdvihol na púšti hada, tak musí byť vyzdvihnutý......

Čítaj viac

  Evanjelium podľa Lukáša − Lk 7, 11-17 Aleluja, aleluja, aleluja. Veľký prorok povstal medzi nami a Boh navštívil svoj ľud. Mládenec, hovorím ti, vstaň! Ježiš išiel do mesta, ktoré sa volá Naim. Išli s ním jeho učeníci a veľký zástup ľudu. Keď sa priblížil k mestskej bráne, práve vynášali mŕtveho. Bol to jediný syn......

Čítaj viac

  Evanjelium podľa Lukáša − Lk 7, 1-10 Aleluja, aleluja, aleluja. Boh tak miloval svet, že dal svojho jednorodeného Syna; každý, kto v neho verí, má večný život. Takú vieru som nenašiel ani v Izraeli! Keď Ježiš skončil všetky svoje slová ľudu, ktorý ho počúval, vošiel do Kafarnauma. Tam mal istý stotník sluhu, ktorého si......

Čítaj viac