Sobota 22. týždňa v Cezročnom období

leluja, aleluja, aleluja.Ja som cesta, pravda a život, hovorí Pán; nik nepríde k Otcovi, iba cezo mňa. Čítanie zo svätého evanjelia podľa Lukáša Prečo robíte, čo v sobotu neslobodno? V istú sobotu išiel Ježiš cez obilné pole. Jeho učeníci trhali klasy, mrvili ich rukami a jedli. Tu niektorí farizeji povedali: „Prečo robíte, čo...

pokračovať v čítaní

Svätého Gregora Veľkého, pápeža a učiteľa Cirkvi

Aleluja, aleluja, aleluja. Ja som svetlo sveta, hovorí Pán; kto mňa nasleduje, bude mať svetlo života. Čítanie zo svätého evanjelia podľa Lukáša Keď im ženícha vezmú, potom sa budú postiť Farizeji a zákonníci povedali Ježišovi: „Jánovi učeníci sa často postia a modlia, aj učeníci farizejov, a tvoji jedia a pijú.“ Ježiš im povedal: „Vari...

pokračovať v čítaní

3. veľkonočná nedeľa

Evanjelium podľa Lukáša − Lk 24, 13-35 Aleluja, aleluja, aleluja. Pane Ježišu, otvor nám Písma; daj, nech naše srdce horí, keď k nám hovoríš. Spoznali ho pri lámaní chleba V ten deň išli dvaja z Ježišových učeníkov do dediny zvanej Emauzy, ktorá bola od Jeruzalema vzdialená šesťdesiat stadií, a zhovárali...

pokračovať v čítaní

Svätého Marka, evanjelistu

Evanjelium podľa Marka − Mk 16, 15-20 Aleluja, aleluja, aleluja. My ohlasujeme ukrižovaného Krista – Božiu moc a Božiu múdrosť. Choďte do celého sveta a hlásajte evanjelium Ježiš sa zjavil Jedenástim a povedal im: „Choďte do celého sveta a hlásajte evanjelium všetkému stvoreniu. Kto uverí a dá sa pokrstiť, bude...

pokračovať v čítaní

Streda po 2. veľkonočnej nedeli

Evanjelium podľa Jána − Jn 3, 16-21 Aleluja, aleluja, aleluja. Boh tak miloval svet, že dal svojho jednorodeného Syna; každý, kto v neho verí, má večný život. Boh poslal Syna, aby sa skrze neho svet spasil Boh tak miloval svet, že dal svojho jednorodeného Syna, aby nezahynul nik, kto v...

pokračovať v čítaní

Utorok po 2. veľkonočnej nedeli

Evanjelium podľa Jána − Jn 3, 7b-15 Aleluja, aleluja, aleluja. Syn človeka musí byť vyzdvihnutý, aby každý, kto verí, mal v ňom večný život. Nik nevystúpil do neba, iba ten, čo zostúpil z neba, Syn človeka Ježiš povedal Nikodémovi: „Musíte sa znova narodiť. Vietor veje, kam chce; počuješ jeho šum,...

pokračovať v čítaní

Pondelok po 2. veľkonočnej nedeli

Evanjelium podľa Jána − Jn 3, 1-8 Aleluja, aleluja, aleluja. Ak ste s Kristom vstali z mŕtvych, hľadajte, čo je hore, kde Kristus sedí po pravici Boha! Ak sa niekto nenarodí z vody a z Ducha, nemôže vojsť do Božieho kráľovstva Medzi farizejmi bol človek menom Nikodém, popredný muž u...

pokračovať v čítaní

Nedeľa Božieho milosrdenstva

Evanjelium podľa Jána − Jn 20, 19-31 Aleluja, aleluja, aleluja. Tomáš, uveril si, pretože si ma videl, hovorí Pán; blahoslavení tí, čo nevideli, a uverili. O osem dní prišiel Ježiš Večer v ten istý prvý deň v týždni, keď boli učeníci zo strachu pred Židmi zhromaždení za zatvorenými dverami, prišiel...

pokračovať v čítaní

Sobota vo Veľkonočnej oktáve

Evanjelium podľa Marka − Mk 16, 9-15 Aleluja, aleluja, aleluja. Toto je deň, ktorý učinil Pán, plesajme a radujme sa z neho. Choďte do celého sveta a hlásajte evanjelium Keď ráno v prvý deň týždňa vstal Ježiš z mŕtvych, zjavil sa najprv Márii Magdaléne, z ktorej kedysi vyhnal sedem zlých...

pokračovať v čítaní