10. február 2012 – Svätej Školastiky, panny

Prvá kniha kráľov − 1 Kr 11, 29-32; 12, 19

Jeroboam vyšiel z Jeruzalema a na ceste ho stretol prorok Ahiáš zo Sila, ktorý mal oblečený nový plášť. Boli na poli len sami dvaja. Ahiáš vzal svoj nový plášť, čo mal na sebe, roztrhol ho na dvanásť kusov a vravel Jeroboamovi: „Vezmi si desať kusov, lebo toto hovorí Pán, Boh Izraela: Hľa, ja vytrhnem kráľovstvo z ruky Šalamúna a desať kmeňov dám tebe. Ale jeden kmeň mu zostane pre môjho služobníka Dávida a pre mesto Jeruzalem, ktoré som si vyvolil zo všetkých kmeňov Izraela.“
Tak Izrael odpadol od Dávidovho domu až do dnešného dňa.

Kniha žalmov − Ž 81, 10-11b. 12-13. 14-15

Refrén: Pane, daj, aby sme počúvali tvoj hlas.
Nebudeš mať iného boha, *
ani sa nebudeš klaňať bohu cudziemu.
Veď ja som Pán, tvoj Boh, *
ja som ťa vyviedol z egyptskej krajiny. R.
Ale môj ľud nepočúval na môj hlas *
a Izrael nedbal o mňa.
Preto som ich ponechal v tvrdosti ich srdca: *
nech si len idú za svojimi preludmi. R.
Keby ma môj ľud bol poslúchol, *
keby bol Izrael kráčal mojimi cestami,
ihneď by som bol jeho nepriateľov pokoril *
a jeho utláčateľov svojou rukou pritlačil. R.

Evanjelium podľa Marka − Mk 7, 31-37

Aleluja, aleluja, aleluja.
Pane, otvor naše srdce, aby sme porozumeli slovám tvojho Syna.

Ježiš opustil končiny Týru a cez Sidon prišiel ku Galilejskému moru do stredu dekapolského kraja.
Tam priviedli k nemu hluchonemého a prosili ho, aby naňho vložil ruku. On ho vzal nabok od zástupu, vložil mu prsty do uší, poslinil si ich a dotkol sa mu jazyka. Potom pozdvihol oči k nebu, vzdychol a povedal mu: „Effeta,“ čo znamená: „Otvor sa!“ V tej chvíli sa mu otvorili uši a rozviazal spútaný jazyk a správne rozprával.
A prikázal im, aby o tom nikomu nehovorili. Ale čím dôraznejšie im prikazoval, tým väčšmi to rozhlasovali a s tým väčším obdivom hovorili: „Dobre robí všetko: aj hluchým dáva sluch aj nemým reč.“