15. január 2012 – 2. nedeľa v Cezročnom období

Prvá kniha Samuelova − 1 Sam 3, 3b-10. 19

Samuel spal v Pánovom chráme, kde bola Božia archa.
Tu Pán zavolal Samuela a on odpovedal: „Tu som.“ Pribehol k Helimu a vravel: „Tu som, volal si ma.“
On odvetil: „Nevolal som ťa. Choď spať!“ Odišiel teda a spal ďalej.
Pán znova zavolal Samuela. Samuel vstal, šiel k Helimu a vravel: „Tu som, volal si ma.“
On odpovedal: „Nevolal som ťa, syn môj. Choď spať!“ Samuel totiž ešte nepoznal Pána, ešte sa mu nezjavilo Pánovo slovo.
Pán zavolal Samuela znova, tretí raz. On vstal, šiel k Helimu a vravel: „Tu som, volal si ma.“
Vtedy Heli pochopil, že chlapca volá Pán, preto povedal Samuelovi: „Choď spať a ak ťa znova bude volať, povedz: ‚Hovor, Pane, tvoj sluha počúva.’“ Samuel teda odišiel a spal na svojom mieste.
Pán prišiel, zastal si a volal ako predtým: „Samuel, Samuel!“ A Samuel povedal: „Hovor, tvoj sluha počúva.“
Samuel rástol a Pán bol s ním. Ani jedno jeho slovo nepadlo na zem.

Kniha žalmov − Ž 40, 2+4ab. 7-8a. 8b-9. 10

Refrén: Hľa, prichádzam, Pane, chcem plniť tvoju vôľu.
Čakal som, čakal na Pána *
a on sa ku mne sklonil.
Do úst mi vložil pieseň novú, *
chválospev nášmu Bohu. R.
Obety a dary si nepraješ, *
lež uši si mi otvoril.
Nežiadaš žertvu ani obetu zmierenia, *
preto som povedal: „Hľa prichádzam. R.
Vo zvitku knihy je napísané o mne, *
že mám plniť tvoju vôľu.
A to chcem, Bože môj, *
hlboko v srdci mám tvoj zákon.“ R.
Ohlasujem tvoju spravodlivosť *
vo veľkom zhromaždení;
svojim perám hovoriť nebránim, *
Pane, ty to vieš. R.

Prvý list Korinťanom − 1 Kor 6, 13c-15a. 17-20

 Bratia, telo nie je na smilstvo, lež pre Pána a Pán pre telo. A Boh aj Pána vzkriesil a vzkriesi aj nás svojou mocou.
Vari neviete, že vaše telá sú Kristovými údmi?
Ale kto sa spája s Pánom, je s ním jeden Duch.
Varujte sa smilstva! Každý hriech, ktorého by sa človek dopustil, je mimo tela; kto však smilní, hreší proti vlastnému telu. A neviete, že vaše telo je chrámom Ducha Svätého, ktorý je vo vás, ktorého máte od Boha, a že nepatríte sebe? Draho ste boli kúpení. Oslavujte teda Boha vo svojom tele.

Evanjelium podľa Jána − Jn 1, 35-42

Aleluja, aleluja, aleluja.
Našli sme Mesiáša, Krista. Milosť a pravda prišli skrze neho.

Ján stál s dvoma zo svojich učeníkov. Keď videl Ježiša ísť okolo, povedal: „Hľa, Boží Baránok.“
Tí dvaja učeníci počuli, čo hovorí, a išli za Ježišom. Ježiš sa obrátil a keď videl, že idú za ním, opýtal sa ich: „Čo hľadáte?“
Oni mu povedali: „Rabbi – čo v preklade znamená: Učiteľ –, kde bývaš?“
Odpovedal im: „Poďte a uvidíte!“
Šli teda, videli, kde býva, a zostali v ten deň u neho. Boli asi štyri hodiny popoludní.
Jeden z tých dvoch, čo to počuli od Jána a nasledovali Ježiša, bol Ondrej, brat Šimona Petra. On hneď vyhľadal svojho brata Šimona a povedal mu: „Našli sme Mesiáša,“ čo v preklade znamená Kristus. A priviedol ho k Ježišovi.
Ježiš sa naňho zahľadel a povedal: „Ty si Šimon, syn Jánov, ale budeš sa volať Kéfas,“ čo v preklade znamená Peter.