22. apríl 2012 – 3. veľkonočná nedeľa

Skutky apoštolov − Sk 3, 13-15. 17-19

Peter prehovoril k ľudu: „Boh Abraháma, Boh Izáka a Boh Jakuba, Boh našich otcov, oslávil svojho Služobníka Ježiša, ktorého ste vy vydali a zapreli pred Pilátom, kým on rozhodol, že ho treba prepustiť. Vy ste zapreli Svätého a Spravodlivého a žiadali ste, aby vám prepustil vraha. Zabili ste pôvodcu života, ale Boh ho vzkriesil z mŕtvych; a my sme toho svedkami.
A teraz, bratia, viem, že ste to v nevedomosti urobili, ako aj vaši poprední muži. Ale Boh takto splnil, čo vopred oznámil ústami všetkých prorokov, že jeho Mesiáš bude trpieť. Kajajte sa teda, obráťte sa, aby sa zotreli vaše hriechy.“

Kniha žalmov − Ž 4, 2. 4. 7. 9

Refrén: Pane, ukáž nám svetlo tvojej tváre ako znamenie. alebo Aleluja.
Bože, ty spravodlivosť moja,
vyslyš ma, keď volám o pomoc. *
V súžení si mi uľavil.
Zmiluj sa nado mnou *
a vyslyš moju modlitbu. R.
Vedzte, že Pán zázračne chráni svojho svätého; *
Pán ma vyslyší, keď k nemu zavolám. R.
Mnohí hovoria: „Kto nám ukáže šťastie?“ *
Pane, ukáž nám svetlo svojej tváre ako znamenie. R.
V pokoji sa ukladám a usínam, *
lebo len ty, Pane, ma necháš odpočívať v bezpečí. R.

Prvý Jánov list − 1 Jn 2, 1-5a

Deti moje, toto vám píšem, aby ste nehrešili. Ale keby niekto zhrešil, máme u Otca zástancu: Ježiša Krista, spravodlivého. On je zmiernou obetou za naše hriechy; a nielen za naše, ale aj za hriechy celého sveta.
Podľa toho vieme, že sme ho poznali, ak zachovávame jeho prikázania. Kto hovorí: „Poznám ho,“ a nezachováva jeho prikázania, je luhár a niet v ňom pravdy. Kto však zachováva jeho slovo, v tom je Božia láska naozaj dokonalá.

Evanjelium podľa Lukáša − Lk 24, 35-48

Aleluja, aleluja, aleluja.
Pane Ježišu, otvor nám Písma; daj, nech naše srdce horí, keď k nám hovoríš.

Tak je napísané, že Mesiáš bude trpieť a tretieho dňa vstane z mŕtvych

Ježišovi učeníci porozprávali, čo sa im stalo cestou a ako ho spoznali pri lámaní chleba.
Kým o tom hovorili, on sám zastal uprostred nich a povedal im: „Pokoj vám.“ Zmätení a naľakaní si mysleli, že vidia ducha. On im povedal. „Čo sa ľakáte a prečo vám srdcia zachvacujú také myšlienky? Pozrite na moje ruky a nohy, že som to ja! Dotknite sa ma a presvedčte sa! Veď duch nemá mäso a kosti a vidíte, že ja mám.“ Ako to povedal, ukázal im ruky a nohy.
A keď tomu stále od veľkej radosti nemohli uveriť a len sa divili, povedal im: „Máte tu niečo na jedenie?“ Oni mu podali kúsok pečenej ryby. I vzal si a jedol pred nimi. Potom im povedal: „Toto je to, čo som vám hovoril, kým som bol ešte s vami, že sa musí splniť všetko, čo je o mne napísané v Mojžišovom zákone, u Prorokov a v Žalmoch.“
Vtedy im otvoril myseľ, aby porozumeli Písmu, a povedal im: „Tak je napísané, že Mesiáš bude trpieť a tretieho dňa vstane z mŕtvych a v jeho mene sa bude všetkým národom, počnúc od Jeruzalema, hlásať pokánie na odpustenie hriechov. Vy ste toho svedkami.“