26. marec 2012 – Zvestovanie Pána

Kniha proroka Izaiáša − Iz 7, 10-14; 8, 10c

Pán prehovoril k Achazovi: „Žiadaj znamenie od Pána, svojho Boha. Žiadaj ho, či v hĺbkach podsvetia, alebo hore na výsostiach.“
Achaz však povedal: „Nebudem žiadať, nebudem pokúšať Pána.“
A Izaiáš riekol: „Počúvajte teda, Dávidov dom. Nestačí, že obťažujete ľudí, ešte aj môjho Boha obťažujete?
A preto vám Pán sám dá znamenie: Hľa, panna počne a porodí syna a dá mu meno Emanuel,“ lebo s nami je Boh.

Kniha žalmov − Ž 40, 7-8a. 8b-9. 10. 11

Refrén: Hľa, prichádzam, Pane, chcem plniť tvoju vôľu.
Obety a dary si nepraješ, *
lež uši si mi otvoril.
Nežiadaš žertvu ani obetu zmierenia, *
preto som povedal: „Hľa prichádzam. R.
Vo zvitku knihy je napísané o mne, *
že mám plniť tvoju vôľu.
A to chcem, Bože môj, *
hlboko v srdci mám tvoj zákon.“ R.
Ohlasujem tvoju spravodlivosť
vo veľkom zhromaždení; *
svojim perám hovoriť nebránim, Pane, ty to vieš. R.
Tvoju spravodlivosť si v srdci neskrývam, *
rozprávam o tvojej vernosti a o tvojej spáse.
Neskrývam tvoju milosť a pravdu *
pred veľkým zhromaždením. R.

List Hebrejom − Hebr 10, 4-10

Je nemožné, aby krv býkov a capov odstránila hriechy. Preto keď prichádza na svet, hovorí: „Nechcel si obetu ani dar, ale dal si mi telo. Nepáčili sa ti zápalné obety ani obety za hriech. Vtedy som povedal: Hľa prichádzam – vo zviku knihy je napísané o mne –, aby som plnil tvoju vôľu, Bože.“
Najprv hovorí: „Obety a dary, ani obety zápalné ani obety za hriech si nechcel, ani sa ti nepáčili“ – a ony sa prinášajú podľa zákona. Potom povedal: „Hľa, prichádzam, aby som plnil tvoju vôľu.“ Ruší prvé, aby ustanovil druhé.
V tejto vôli sme posvätení obetou tela Krista Ježiša raz a navždy.

Evanjelium podľa Lukáša − Lk 1, 26-38

Sláva ti, Kriste, ty Božie Slovo.
Slovo sa telom stalo a prebývalo medzi nami; a my sme uvideli jeho slávu.

Počneš a porodíš syna

Boh poslal anjela Gabriela do galilejského mesta, ktoré sa volá Nazaret, k panne zasnúbenej mužovi z rodu Dávidovho, menom Jozefovi. A meno panny bolo Mária.
Anjel prišiel k nej a povedal: „Zdravas‘, milosti plná, Pán s tebou.“
Ona sa nad jeho slovami zarazila a rozmýšľala, čo znamená takýto pozdrav.
Anjel jej povedal: „Neboj sa, Mária, našla si milosť u Boha. Počneš a porodíš syna a dáš mu meno Ježiš. On bude veľký a bude sa volať Synom Najvyššieho. Pán, Boh, mu dá trón jeho otca Dávida, naveky bude kraľovať nad Jakubovým rodom a jeho kráľovstvu nebude konca.“
Mária povedala anjelovi: „Ako sa to stane, veď ja muža nepoznám?“
Anjel jej odpovedal: „Duch Svätý zostúpi na teba a moc Najvyššieho ťa zatieni. A preto aj dieťa bude sa volať svätým, bude to Boží Syn. Aj Alžbeta, tvoja príbuzná, počala syna v starobe. Už je v šiestom mesiaci. A hovorili o nej, že je neplodná! Lebo Bohu nič nie je nemožné.“
Mária povedala: „Hľa, služobnica Pána, nech sa mi stane podľa tvojho slova.“
Anjel potom od nej odišiel.