3. marec 2012 – Sobota po 1. pôstnej nedeli

Kniha Deuteronómium − Dt 26, 16-19

Mojžiš povedal ľudu: „Dnes ti Pán, tvoj Boh, prikazuje, aby si zachovával tieto príkazy a ustanovenia; zachovávaj a plň ich z celého svojho srdca a z celej svojej duše.
Dnes si si vyvolil Pána, že bude tvojím Bohom, že budeš kráčať po jeho cestách, zachovávať jeho príkazy, nariadenia a ustanovenia a poslúchať jeho rozkazy.
A Pán si ťa dnes vyvolil, že budeš jeho osobitným ľudom, ako ti povedal, a že budeš zachovávať všetky jeho príkazy, že ťa vyvýši nad všetky národy, ktoré stvoril na svoju chválu, česť a slávu, aby si bol svätým ľudom Pána, svojho Boha, ako povedal.“

Kniha žalmov − Ž 119, 1-2. 4-5. 7-8

Refrén: Blažení tí, čo kráčajú podľa zákona Pánovho.
Blažení tí, čo idú cestou života bez poškvrny, *
čo kráčajú podľa zákona Pánovho.
Blažení tí, čo zachovávajú jeho príkazy *
a celým srdcom ho vyhľadávajú. R.
Ty si dal príkazy, *
aby sa verne plnili.
Kiež by ma moje cesty viedli tak, *
žeby som zachovával tvoje ustanovenia. R.
S úprimným srdcom ti chcem ďakovať, *
že som poznal tvoje spravodlivé výroky.
Tvoje ustanovenia chcem zachovať, *
len ty ma nikdy neopusť. R.

Evanjelium podľa Matúša − Mt 5, 43-48

Chvála ti, Kriste, Kráľ večnej slávy.
Hľa, teraz je milostivý čas, teraz je deň spásy!

„Buďte dokonalí ako váš nebeský Otec“

Ježiš povedal svojim učeníkom: „Počuli ste, že bolo povedané: ‚Milovať budeš svojho blížneho a nenávidieť svojho nepriateľa.‘
Ale ja vám hovorím: Milujte svojich nepriateľov a modlite sa za tých, čo vás prenasledujú, aby ste boli synmi svojho Otca, ktorý je na nebesiach. Veď on dáva slnku vychádzať nad zlých i dobrých a posiela dážď na spravodlivých i nespravodlivých.
Lebo ak milujete tých, ktorí vás milujú, akú odmenu môžete čakať? Vari to nerobia aj mýtnici? A ak pozdravujete iba svojich bratov, čo zvláštne robíte? Nerobia to aj pohania?
Vy teda buďte dokonalí, ako je dokonalý váš nebeský Otec.“