4. veľkonočná nedeľa

Skutky apoštolov – Sk 2, 14a. 36-41

V deň Turíc vystúpil Peter s Jedenástimi a zvýšeným hlasom im povedal: „Nech teda s istotou vie celý dom Izraela, že toho Ježiša, ktorého ste vy ukrižovali, Boh urobil aj Pánom, aj Mesiášom.“

Keď to počuli, bolesť im prenikla srdce a povedali Petrovi a ostatným apoštolom: „Čo máme robiť, bratia?“

Peter im povedal: „Robte pokánie a nech sa dá každý z vás pokrstiť v mene Ježiša Krista na odpustenie svojich hriechov a dostanete dar Svätého Ducha. Veď to prisľúbenie patrí vám a vašim deťom i všetkým, čo sú ďaleko, všetkým, ktorých si povolá Pán, náš Boh.“

A ešte mnohými inými slovami ich zaprisahával a povzbudzoval: „Zachráňte sa z tohoto zvrhlého pokolenia!“ Oni prijali jeho slovo a dali sa pokrstiť; a v ten deň sa pridalo asi tritisíc duší.

Žalm – Ž 23, 1-3a. 3b-4. 5. 6

R: Pán je môj pastier, nič mi nechýba.|Aleluja.

Pán je môj pastier, nič mi nechýba: *

pasie ma na zelených pašienkach.

Vodí ma k tichým vodám, *

dušu mi osviežuje. R.

Vodí ma po správnych chodníkoch, *

verný svojmu menu.

I keby som mal ísť tmavou dolinou, †

nebudem sa báť zlého, *

lebo ty si so mnou.

Tvoj prút a tvoja palica, *

tie sú mi útechou. R.

Prestieraš mi stôl *

pred očami mojich protivníkov.

Leješ mi olej na hlavu *

a kalich mi napĺňaš až po okraj. R.

Dobrota a milosť budú ma sprevádzať *

po všetky dni môjho života.

A budem bývať v dome Pánovom *

mnoho a mnoho dní. R.

Prvý Petrov list – 1 Pt 2, 20b-25

Milovaní, ak dobre robíte, a predsa znášate utrpenia, je to milosť pred Bohom. Veď na to ste povolaní; lebo aj Kristus trpel za vás a zanechal vám príklad, aby ste kráčali v jeho šľapajach. On sa nedopustil hriechu, ani lesť nebola v jeho ústach. Keď mu zlorečili, on nezlorečil, keď trpel, nevyhrážal sa, to postúpil tomu, ktorý súdi spravodlivo. Sám vyniesol naše hriechy na svojom tele na drevo aby sme zomreli hriechu a žili pre spravodlivosť. Jeho rany vás uzdravili.

Veď ste boli ako blúdiace ovce, ale teraz ste sa vrátili k pastierovi a biskupovi svojich duší.

Evanjelium podľa Jána – Jn 10, 1-10

Alelujový verš: Ja som dobrý pastier, hovorí Pán; poznám svoje ovce a moje poznajú mňa.

Ježiš povedal: „Veru, veru, hovorím vám: Kto nevchádza do ovčinca bránou, ale prelieza inokade, je zlodej a zbojník. Kto vchádza bránou je pastier oviec. Tomu vrátnik otvára a ovce počúvajú jeho hlas. On volá svoje ovce po mene a vyvádza ich. Keď ich všetky vyženie, kráča pred nimi a ovce idú za ním, lebo poznajú jeho hlas. Za cudzím nepôjdu, ba ujdú od neho, lebo cudzí hlas nepoznajú.“ Ježiš im to povedal takto obrazne, ale oni nepochopili, čo im to chcel povedať.

Preto im Ježiš znova vravel: „Veru, veru, hovorím vám: Ja som brána k ovciam: Všetci, čo prišli predo mnou, sú zlodeji a zbojníci, ale ovce ich nepočúvali. Ja som brána. Kto vojde cezo mňa, bude spasený; bude vchádzať i vychádzať a nájde pastvu.

Zlodej prichádza, len aby kradol, zabíjal a ničil. Ja som prišiel, aby mali život a aby ho mali hojnejšie.“