8. február 2012 – treda 5. týždňa v Cezročnom období

Prvá kniha kráľov − 1 Kr 10, 1-10

Kráľovná zo Sáby počula o Šalamúnovom chýre na česť Pánovho mena a prišla ho skúšať zložitými otázkami. Prišla do Jeruzalema s veľkým sprievodom a bohatstvom. Ťavy niesli voňavky, veľké množstvo zlata a drahokamy. Prišla k Šalamúnovi a povedala mu všetko, čo mala na srdci. A Šalamún jej odpovedal na všetko, čo sa ho pýtala. Nebolo nič, čo by bolo ukryté pred kráľom, na čo by jej nebol vedel odpovedať.
Keď kráľovná zo Sáby spoznala hlbokú Šalamúnovu múdrosť a videla dom, ktorý postavil, jedlá na stole, príbytky jeho úradníkov, správanie a oblečenie jeho služobníkov, jeho nápoje a zápalné obety, ktoré v Pánovom dome prinášal, zatajil sa jej dych a povedala kráľovi: „Pravdivá bola správa, ktorú som vo svojej krajine počula o tebe a o tvojej múdrosti! A neverila som rečiam, ktoré som počula, kým som sama neprišla a na vlastné oči nevidela a nepresvedčila sa, že mi ani polovicu nepovedali: tvoja múdrosť a tvoje bohatstvo sú oveľa väčšie ako chýr, ktorý som počula.
Blažení sú tvoji ľudia, blažení títo sluhovia, ktorí sú stále pri tebe a počúvajú tvoju múdrosť. Nech je zvelebený Pán, tvoj Boh, ktorý si ťa obľúbil a posadil ťa na trón Izraela, pretože Pán miluje Izraela naveky a ustanovil ťa za kráľa, aby si vykonával právo a spravodlivosť.“
Potom dala kráľovi stodvadsať talentov zlata, veľké množstvo voňaviek a drahokamy. Nikto nikdy nedoniesol toľko voňaviek, ako dala kráľovná zo Sáby kráľovi Šalamúnovi.

Kniha žalmov − Ž 37, 5-6. 30-31. 39-40

Refrén: Z úst spravodlivého zaznieva múdrosť.
Pánovi zver svoje cesty a jemu dôveruj, *
on sa už postará.
Tvoju spravodlivosť vyvedie na povrch ako svetlo *
a tvoje právo ako poludňajší jas. R.
Z úst spravodlivého zaznieva múdrosť *
a jeho jazyk hovorí, čo je správne.
V jeho srdci je zákon Boží *
a jeho kroky nezakolíšu. R.
Spása spravodlivých prichádza od Pána, *
on je ich ochrancom v čase súženia.
Pán im pomôže a oslobodí ich, †
vytrhne ich z rúk hriešnikov a zachráni ich, *
lebo sa spoliehajú na neho. R.

Evanjelium podľa Marka − Mk 7, 14-23

Aleluja, aleluja, aleluja.
Tvoje slovo, Pane, je pravda; posväť nás pravdou.

Ježiš znova zavolal k sebe zástup a povedal im: „Počúvajte ma všetci a pochopte! Človeka nemôže poškvrniť nič, čo vchádza doň zvonka, ale čo vychádza z človeka, to poškvrňuje človeka.“
Keď zanechal zástup a vošiel do domu, učeníci sa ho pýtali na zmysel podobenstva. On im povedal: „Tak ani vy nechápete? Nerozumiete, že človeka nemôže poškvrniť nič, čo vchádza doň zvonka, veď to nevchádza do jeho srdca, ale do brucha a vychádza do stoky?“ Tým vyhlásil všetky jedlá za čisté.
A pokračoval: „Čo z človeka vychádza, to poškvrňuje človeka. Lebo znútra, z ľudského srdca, vychádzajú zlé myšlienky, smilstvá, krádeže, vraždy, cudzoložstvá, chamtivosť, zlomyseľnosť, klamstvo, necudnosť, závisť, rúhanie, pýcha, hlúposť. Všetky tieto zlá vychádzajú znútra a poškvrňujú človeka.“