9. február 2012 – Štvrtok 5. týždňa v Cezročnom období

Prvá kniha kráľov − 1 Kr 11, 4-13

Keď Šalamún zostarel, ženy mu skazili srdce a on chodil za cudzími bohmi. Jeho srdce už nepatrilo celé Pánovi, jeho Bohu, ako srdce jeho otca Dávida, ale uctieval Aštartu, bohyňu Sidončanov, a Molocha, modlu Amončanov. Šalamún robil, čo sa Pánovi nepáčilo, a nebol úplne oddaný Pánovi, ako jeho otec Dávid. Šalamún postavil na vrchu, čo je východne od Jeruzalema, svätyňu Kamošovi, modle Moabčanov, i Molochovi, modle Amonových synov. A takto robil všetkým svojim cudzineckým ženám, ktoré prinášali svojim bohom tymian a krvavé obete.
Preto sa Pán na Šalamúna rozhneval; preto, že sa jeho myseľ odvrátila od Pána, Boha Izraela, ktorý sa mu dva razy zjavil a zakázal mu chodiť za cudzími bohmi, a on nezachoval, čo mu Pán prikázal. Preto Pán povedal Šalamúnovi: „Pretože si toto robil a nezachoval si moju zmluvu a príkazy, ktoré som ti dal, rozdvojím tvoje kráľovstvo a vytrhnem ti ho a dám ho tvojmu sluhovi. Ale pre Dávida, tvojho otca, to neurobím za tvojho života; vytrhnem ho až z ruky tvojho syna. A pre Dávida, svojho služobníka, a pre Jeruzalem, ktorý som si vyvolil, nevezmem ti celé kráľovstvo; jeden kmeň dám tvojmu synovi.“

Kniha žalmov − Ž 106, 3-4. 35-36. 37+40

Refrén: Pamätaj na nás, Pane, z lásky k svojmu ľudu.
Blažení sú tí, čo zachovávajú právo *
a konajú spravodlivo v každý čas.
Pamätaj na nás, Pane, z lásky k svojmu ľudu, *
navštív nás svojou spásou. R.
Zmiešali sa s pohanmi *
a osvojili si ich správanie.
Uctievali sošky ich bôžikov *
a tie sa im stali osídlom. R.
Synov a dcéry *
obetovali zlým duchom.
Pán vzplanul hnevom proti svojmu ľudu, *
až sa mu sprotivilo jeho dedičstvo. R.

Evanjelium podľa Marka − Mk 7, 24-30

Aleluja, aleluja, aleluja.
V tichosti prijmime zasiate slovo, ktoré má moc spasiť vaše duše.

Ježiš vstal a odišiel do končín Týru a Sidonu. Vošiel do jedného domu, lebo nechcel, aby niekto o ňom vedel, ale nemohol sa utajiť.
Lebo len čo sa o ňom dopočula istá žena, ktorej dcéra bola posadnutá nečistým duchom, prišla a hodila sa mu k nohám.
Žena bola Grékyňa, rodom Sýrofeničanka. A prosila ho, aby vyhnal zlého ducha z jej dcéry.
On jej povedal: „Nechaj, nech sa najprv nasýtia deti, lebo nie je dobré vziať chlieb deťom a hodiť ho šteňatám.“
Ale ona mu odvetila: „Pane, aj šteňatá jedia pod stolom odrobinky po deťoch.“
On jej povedal: „Pre tieto slová choď, zlý duch vyšiel z tvojej dcéry.“
A keď prišla domov, našla dievča ležať na posteli; a zlý duch bol preč.