1 kniha samuelova31
 • 1A Filištíni bojovali proti Izraelovi, a mužovia Izraelovi utekali pred Filištínmi a padali pobití na vrchu Gilboe.
 • 2A Filištíni stíhali Saula a jeho synov ženúc sa tesne za nimi. A tak zabili Filištíni Jonatána, Abinadába a Malkišuu, synov Saulových.
 • 3A tedy tiaž boja sa obrátila proti Saulovi, a keď nadišli na neho strelci, mužovia s lukami, veľmi sa triasol pred tými strelcami.
 • 4Vtedy riekol Saul svojmu zbrojnošovi: Vytiahni svoj meč a prebodni ma ním, aby neprišli títo neobrezanci a neprebodli ma oni a neurobili si zo mňa posmechu! Ale jeho zbrojnoš nechcel, lebo sa bál veľmi. Vtedy pochytil Saul meč a naľahol naň.
 • 5A keď videl jeho zbrojnoš, že zomrel Saul, naľahol aj on na svoj meč a zomrel s ním.
 • 6A tak zomrel Saul a jeho traja synovia a jeho zbrojnoš i všetci jeho mužovia toho dňa spolu.
 • 7A keď videli mužovia Izraelovi, ktorí boli na druhej strane doliny, jako aj tí, ktorí boli za Jordánom, že utekajú mužovia Izraelovi, a že zomrel Saul i jeho synovia, opustili tie mestá a tiež utekali. A prišli Filištíni a bývali v nich.
 • 8A stalo sa na druhý deň, že prišli Filištíni, aby olúpili pobitých. A našli Saula a jeho troch synov ležať padlých na vrchu Gilboe.
 • 9A odťali jeho hlavu, zobrali mu jeho zbraň a poslali po zemi Filištínov dookola, aby to s radosťou zvestovali v dome ich modiel i ľudu.
 • 10Potom složili jeho zbraň v dome Astaróty a jeho mŕtve telo pribili na múre mesta Bét-šána.
 • 11Ale keď počuli o tom obyvatelia Jabeš-gileáda, o tom, čo urobili Filištíni Saulovi,
 • 12vzchopili sa všetci chrabrí mužovia a išli celú noc a vzali mŕtve telo Saulovo i mŕtve telá jeho synov s múra mesta Bét-šána a keď prišli do Jabeša, spálili ich tam.
 • 13Potom vzali ich kosti a pochovali ich pod tým stromom v Jabeši a postili sa sedem dní.