1 list korinťanom1
 • 1Pavel, povolaný apoštol Ježiša Krista skrze vôľu Božiu, a brat Sostenes
 • 2cirkvi Božej, ktorá je v Korinte, posväteným v Kristu Ježišovi, povolaným svätým, so všetkými, ktorí vzývajú meno našeho Pána Ježiša Krista na každom mieste, ich aj našom:
 • 3milosť vám a pokoj od Boha, nášho Otca, a od Pána Ježiša Krista.
 • 4Ďakujem vždycky svojmu Bohu vzhľadom na vás pre milosť Božiu, ktorá vám je daná v Kristu Ježišovi,
 • 5že ste v ňom obohatení všetkým, každým slovom i každou známosťou,
 • 6tak ako je svedoctvo Kristovo upevnené medzi vami,
 • 7takže nemáte nedostatku v niktorom dare milosti očakávajúc zjavenie nášho Pána Ježiša Krista,
 • 8ktorý vás aj upevní a zachová až do konca, bezúhonných v deň našeho Pána Ježiša Krista.
 • 9Verný je Boh, skrze ktorého ste povolaní v obecenstvo jeho Syna Ježiša Krista, našeho Pána.
 • 10Ale vás prosím, bratia, menom nášho Pána Ježiša Krista, žeby ste všetci hovorili jedno a to isté, a že by nebolo medzi vami roztržiek, ale aby ste boli dokonalí v jednej a v tej istej mysli a v jednej a v tej istej mienke.
 • 11Lebo mi je oznámené o vás, moji bratia, od domácich Chloy, že sú medzi vami zvady.
 • 12A hovorím toto, že každý z vás hovorí: Ja som Pavlov, ja Apollov, ja Kéfašov a ja Kristov.
 • 13Či je Kristus rozdelený? Či azda bol Pavel ukrižovaný za vás? Alebo či ste pokrstení v meno Pavlovo?
 • 14Ďakujem Bohu, že som nikoho z vás nekrstil okrem Krispa a Gája,
 • 15aby niekto nepovedal, že som krstil vo svoje meno.
 • 16No, krstil som i dom Štefanov; viacej neviem, či som niekoho iného krstil.
 • 17Lebo ma Kristus neposlal krstiť, ale kázať evanjelium, a to nie v múdrosti slova, aby nebol vyprázdnený kríž Kristov.
 • 18Lebo slovo kríža je tým, ktorí hynú, bláznovstvom; ale nám, ktorí dosahujeme spasenie, je mocou Božou.
 • 19Lebo je napísané: Zahladím múdrosť múdrych a rozum rozumných zavrhnem.
 • 20Kde je múdry? Kde učený v zákone? Kde dišputant tohoto sveta? Či Boh neobrátil múdrosti tohoto sveta na bláznovstvo?
 • 21Lebo keď v múdrosti Božej svet skrze múdrosť nepoznal Boha, zaľúbilo sa Bohu skrze bláznovstvo kázne spasiť veriacich.
 • 22Keďže i Židia žiadajú znamenia, i Gréci hľadajú múdrosť,
 • 23my kážeme ukrižovaného Krista, Židom pohoršenie a Grékom bláznovstvo;
 • 24ale tým istým, povolaným, Židom i Grékom, Krista Božiu moc a Božiu múdrosť.
 • 25Lebo bláznivé Božie je múdrejšie ako ľudia a slabé Božie je silnejšie ako ľudia.
 • 26Lebo veď vidíte svoje povolanie, bratia, že nie mnoho múdrych podľa tela, nie mnoho mocných, nie mnoho urodzených je medzi vami zachránených.
 • 27Ale bláznivé u sveta si vyvolil Boh, aby zahanbil múdrych, a slabé u sveta si vyvolil Boh, aby zahanbil to, čo je silné,
 • 28a neurodzené u sveta a opovrhnuté si vyvolil Boh, a to, čo nie je, aby zmaril to, čo je niečim,
 • 29aby sa pred Bohom nechválilo niktoré telo.
 • 30A vy ste z neho v Kristu Ježišovi, ktorý sa nám stal múdrosťou od Boha i spravedlivosťou i posvätením i vykúpením,
 • 31aby bolo, jako je napísané: Ten, kto sa chváli, nech sa chváli Pánom.