2 list solúnčanom2
 • 1Ale vás prosíme, bratia, ohľadne príchodu nášho Pána Ježiša Krista a nášho shromaždenia k nemu,
 • 2aby ste sa nedali hneď zviklať od umu ani sa strašiť ani duchom ani slovom ani listom, ako nami poslaným, ako čo by už bol nastal deň Kristov.
 • 3Nech vás nikto nezvedie nijakým spôsobom, lebo deň Kristov nenastane, kým prv neprijde odpadnutie, a nebude zjavený človek hriechu, syn zatratenia,
 • 4ktorý sa protiví a povyšuje nad všetko, čo sa zovie Boh, alebo čomu sa dáva božská česť, takže sa posadí do chrámu Božieho jako Boh a bude sa vydávať za Boha.
 • 5Či sa nepamätáte, že ešte keď som bol u vás, som vám to hovoril?
 • 6A teraz to, čo zdržuje, viete, aby bol zjavený vo svojom čase.
 • 7Lebo tajomstvo bezzákonnosti už pôsobí, len až by ten, kto teraz zdržuje, bol odstránený zo stredu.
 • 8A potom bude zjavený ten bezzákonný bezbožník, ktorého Pán Ježiš zabije duchom svojich úst a zkazí zjavením svojho príchodu,
 • 9toho bezbožníka, ktorého príchod je podľa mocného pôsobenia satanovho so všetkou mocou a so znameniami a s lživými zázrakmi
 • 10a s každým zvodom neprávosti medzi tými, ktorí hynú, pretože nepriali lásky pravdy, aby boli spasení;
 • 11a preto im Boh pošle mocné pôsobenie bludu, aby uverili lži,
 • 12aby boli odsúdení všetci, ktorí neuverili pravde, ale si obľúbili neprávosť.
 • 13Ale my sme podlžni ďakovať vždycky Bohu za vás, bratia, milovaní Pánom, že si vás Boh vyvolil od počiatku cieľom spasenia v posvätení ducha a vo a vo viere pravdy,
 • 14k čomu vás povolal naším evanjeliom nadobudnúť slávy našeho Pána Ježiša Krista.
 • 15Tak tedy, bratia, stojte a držte podania, ktorým ste naučení už či slovom a či naším listom.
 • 16A on sám, náš Pán Ježiš Kristus, a Boh a náš Otec, ktorý nás zamiloval a dal večné potešenie a dobrú nádej v milosti,
 • 17nech ráči potešiť vaše srdcia a upevniť vás v každom dobrom slove a v skutku.