2 list solúnčanom3
 • 1Napokon, bratia, len sa modlite za nás, aby bežalo slovo Pánovo a bolo aj inde oslavované jako aj u vás,
 • 2a aby sme boli vytrhnutí z moci premrštených a zlých ľudí. Lebo viera nie je vecou všetkých.
 • 3Ale Pán je verný, ktorý vás upevní a strážiac zachová od zlého.
 • 4A dôverujeme v Pánovi o vás, že to, čo vám prikazujeme, aj robíte aj robiť budete.
 • 5A Pán nech ráči upraviť vaše srdcia k láske Božej a k trpezlivosti Kristovej.
 • 6A prikazujeme vám, bratia, v mene nášho Pána Ježiša Krista, aby ste sa stránili každého brata, ktorý sa neriadne správa a nie podľa podania, ktoré dostal od nás.
 • 7Lebo sami viete, jako nás treba nasledovať lebo sme sa nesprávali neriadne medzi vami
 • 8ani sme zadarmo od nikoho nejedli chleba, ale v práci a námahe pracujúc dňom i nocou, aby sme neboli nikomu z vás na ťarchu;
 • 9nie, že by sme nemali práva na to, ale aby sme vám dali seba za príklad, aby ste nás nasledovali.
 • 10Lebo aj keď sme boli u vás, to sme vám prikazovali, že ak niekto nechce pracovať, nech ani nejie.
 • 11Lebo čujeme, že sa niektorí neriadne správajú medzi vami; že nič nerobia, ale sa všetečne pletú do toho, do čoho im netreba.
 • 12Takým prikazujeme a napomíname ich skrze nášho Pána Ježiša Krista, aby s tichosťou pracovali a tak jedli svoj vlastný chlieb.
 • 13A vy, bratia, neustaňte robiac dobre.
 • 14Ale ak niekto neposlúcha nášho slova, podaného listom, toho si poznamenajte a nesdávať sa s ním, aby sa zahanbil,
 • 15a nepovažujte ho za nepriateľa, ale ho napomínajte ako brata.
 • 16A on sám, Pán pokoja, nech vám ráči dať pokoj každého času každým spôsobom. Pán nech je so všetkými vami!
 • 17Pozdrav mojou vlastnou rukou Pavlovou, čo je znakom v každom liste; tak píšem.
 • 18Milosť našeho Pána Ježiša Krista nech je so všetkými vami! Ameň.