evanjelium podľa marka1
 • 1Počiatok evanjelia Ježiša Krista, Syna Božieho, bol,
 • 2ako je napísané v prorokoch: Hľa, ja posielam svojho anjela pred tvojou tvárou, ktorý pripraví tvoju cestu pred tebou.
 • 3Hlas volajúceho na púšti: Prihotovte cestu Pánovu, čiňte priame jeho chodníky!
 • 4Ján vystúpil krstiac na púšti a kážuc krst pokánia na odpustenie hriechov.
 • 5A vychádzala k nemu celá krajina Judská i Jeruzalemänia, a všetci boli krstení od neho v rieke Jordáne vyznávajúc svoje hriechy.
 • 6A Ján bol odiaty veľblúďou srsťou a okolo svojich bedier mal kožený opasok a jedol kobylky a poľný med.
 • 7A kázal a hovoril: Ide za mnou silnejší odo mňa, ktorému nie som hoden zohnúť sa rozviazať remienok na jeho obuvi.
 • 8Ja som vás pokrstil vodou, ale on vás bude krstiť Svätým Duchom.
 • 9A stalo sa v tých dňoch, že prišiel Ježiš z Galilejského Nazareta a bol pokrstený od Jána v Jordáne.
 • 10A hneď, keď vychádzal z vody, videl nebesia roztrhávané a Ducha, jako čo by holubicu, sostupujúceho na seba,
 • 11a hlas zavznel z nebies: Ty si ten môj milovaný Syn, v ktorom sa mi zaľúbilo.
 • 12A hneď ho pudil Duch na púšť.
 • 13A bol tam na púšti štyridsať dní súc pokúšaný od satana, a bol so zvieratami, a anjelia mu posluhovali.
 • 14A potom, keď bol Ján vydaný, prišiel Ježiš do Galilee kážuc evanjelium kráľovstva Božieho
 • 15a hovoril: Naplnil sa čas, a priblížilo sa kráľovstvo Božie. Čiňte pokánie a verte evanjelium!
 • 16A chodiac popri Galilejskom mori videl Šimona a Andreja, jeho brata, púšťať sieť do mora, lebo boli rybári.
 • 17A Ježiš im povedal: Poďte za mnou, a učiním vás rybármi ľudí.
 • 18A hneď opustili svoje siete a išli za ním.
 • 19A keď pošiel odtiaľ kúsok ďalej, videl Jakoba, syna Zebedeovho, a Jána, jeho brata, aj ich tiež na lodi, naprávať siete.
 • 20A hneď ich povolal. A oni opustiac svojho otca Zebedea na lodi s nájomníkmi odišli za ním.
 • 21A vošli do Kafarnauma. A hneď v sobotu vošiel do synagógy a učil.
 • 22A žasli nad jeho učením, lebo ich učil ako taký, ktorý má právo a moc, a nie ako zákonníci.
 • 23A hneď bol v ich synagóge človek v moci nečistého ducha, ktorý skríkol
 • 24a hovoril: Ó, čo máme s tebou, Ježišu Nazarénsky? Prišiel si nás zatratiť! Znám ťa, kto si, ten Svätý Boží!
 • 25A Ježiš mu pohrozil a povedal: Umĺkni a vyjdi z neho!
 • 26Vtedy polomcoval ním nečistý duch a skríknuc velikým hlasom vyšiel z neho.
 • 27A všetci sa zdesili, takže sa medzi sebou dopytovali a hovorili: Čo je toto?! Jaké je toto nové učenie?! Lebo v moci rozkazuje i nečistým duchom, a poslúchajú ho!
 • 28A jeho povesť sa hneď rozniesla po celom okolí Galilee.
 • 29A hneď, keď vyšli zo synagógy, prišli do domu Šimonovho a Andrejovho s Jakobom a Jánom.
 • 30A Šimonova svokra ležala v horúčke, a hneď mu povedali o nej.
 • 31A pristúpiac pozdvihol ju chopiac ju za ruku, a hneď ju opustila horúčka, a posluhovala im.
 • 32A keď už bol večer, keď bolo zapadlo slnce, nosili a vodili k nemu všetkých nemocných i posadlých démonami,
 • 33a celé mesto bolo shromaždené pri dveriach,
 • 34a uzdravil mnohých nemocných, strápených rozličnými neduhy, aj mnoho démonov vyhnal, a nedal démonom hovoriť, lebo ho znali.
 • 35A ráno veľmi skoro, ešte za noci, vstal, vyšiel a odišiel na pusté miesto a tam sa modlil.
 • 36A ponáhľajúc sa sledovali ho Šimon aj tí, ktorí boli s ním.
 • 37A keď ho našli, povedali mu: Všetci ťa hľadajú.
 • 38A povedal im: Poďme inde, do súsedných mestečiek, aby som i tam kázal, lebo na to som vyšiel.
 • 39A kázal v ich synagógach po celej Galilei a vyháňal démonov.
 • 40A prišiel k nemu malomocný a prosil ho, kľakol pred ním a povedal mu: Len keby si chcel, môžeš ma očistiť.
 • 41A Ježiš, ľútosťou hnutý, vystrel ruku, dotkol sa ho a povedal mu: Chcem, buď čistý!
 • 42A keď to povedal, hneď odišlo od neho malomocenstvo, a bol očistený.
 • 43A prísnosťou sa obrátiac na neho hneď ho poslal preč
 • 44a riekol mu: Hľaď, aby si nikomu nepovedal ničoho! Ale iď, ukáž sa kňazovi a obetuj za svoje očistenie to, čo nariadil Mojžiš, im na svedoctvo.
 • 45Ale on vyjdúc začal rozhlasovať mnoho a rozchyrovať vec, takže už viacej nemohol vojsť verejne do mesta, ale bol vonku na pustých miestach. A prichádzali k nemu odovšadiaľ.