jakubov list5
 • 1Nože teraz vy, boháči! Plačte a kvíľte nad svojimi biedami, ktoré prijdú na vás!
 • 2Vaše bohatstvo zhnilo, a vaše rúcha požraly mole;
 • 3vaše zlato a striebro zhrdzavelo, a ich hrdza bude na svedoctvo proti vám a bude žrať vaše telá jako oheň. Nahromadili ste pokladov na posledné dni.
 • 4Hľa, práca robotníkov, ktorí žali vaše polia, zadržaná kričí od vás, a volanie žencov prišlo do uší Pána Zástupov.
 • 5Rozkošili ste na zemi a zbujneli ste, vykŕmili ste svoje srdcia ako na deň zabitia.
 • 6Odsúdili ste, zavraždili ste spravedlivého, neprotiví sa vám.
 • 7A tedy pozhovejte, bratia, až do príchodu Pánovho. Hľa, roľník očakáva vzácny plod zeme a čaká naň trpezlivo, až dostane včasný a pozdný dážď.
 • 8Pozhovejte aj vy, upevnite svoje srdcia, lebo sa priblížil príchod Pánov.
 • 9Nevzdychajte, bratia, druh proti druhovi, aby ste neboli odsúdení. Hľa, sudca stojí predo dvermi!
 • 10Za príklad, ako znášať zlé a jako zhovievať, vezmite si, moji bratia, prorokov, ktorí hovorili v mene Pánovom.
 • 11Hľa, blahoslavíme tých, ktorí trpezlivo zniesli. O trpezlivosti Jobovej ste počuli a koniec Pánov ste videli, pretože je Pán veľmi ľútostivý a milosrdný.
 • 12A predo všetkým, moji bratia, neprisahajte ani na nebo ani na zem ani nijakej inej prísahy. Ale nech je vaše áno áno a vaše nie nie, aby ste nepadli pod súd.
 • 13Trpí niekto medzi vami? Nech sa modlí. Je niekto veselej mysle? Nech spieva žalmy.
 • 14Je niekto nemocný medzi vami? Nech si zavolá starších sboru, a nech sa modlia nad ním pomažúc ho olejom v mene Pánovom.
 • 15A modlitba viery uzdraví chorého, a Pán ho pozdvihne, a jestli urobil hriechy, odpustí sa mu.
 • 16Teda vyznávajte si jeden druhému hriechy a modlite sa druh za druha, aby ste boli uzdravení. Mnoho vládze modlitba spravedlivého pôsobiaca.
 • 17Eliáš bol človek, ktorý trpel podobným ako my, a modlil sa horlivo, žeby nepršalo, a nepršalo na zemi tri roky a šesť mesiacov.
 • 18A zase sa modlil, a nebo dalo dážď, a zem vydala svoju úrodu.
 • 19Moji bratia, keby niekto medzi vami zablúdil od pravdy, a keby ho niekto obrátil,
 • 20nech vie, že ten, kto obrátil hriešnika od jeho bludnej cesty, zachránil jeho dušu od smrti a prikryje množstvo hriechov.