kniha genezis5
 • 1Toto je kniha rodov Adamových. V deň, v ktorý stvoril Boh Adama, učinil ho na podobu Boha.
 • 2Muža a ženu ich stvoril a požehnal ich a nazval ich meno Adam, v deň, v ktorý boli stvorení.
 • 3Adam žil sto tridsať rokov a splodil syna na svoju podobu a podľa svojho obrazu a nazval jeho meno Set.
 • 4A bolo dní Adamových po splodení Seta osemsto rokov, a splodil synov a dcéry.
 • 5A bolo všetkých dní Adamových, ktoré žil, deväťsto tridsať rokov, a zomrel.
 • 6A Set žil sto päť rokov a splodil Enoša.
 • 7A Set žil po splodení Enoša osemsto sedem rokov a splodil synov a dcéry.
 • 8A bolo všetkých dní Setových deväťsto dvanásť rokov, a zomrel.
 • 9A Enoš žil deväťdesiat rokov a splodil Kénana.
 • 10A Enoš žil po splodení Kénana osemsto pätnásť a splodil synov a dcéry.
 • 11A bolo všetkých dní Enošových deväťsto päť rokov, a zomrel.
 • 12A Kénan žil sedemdesiat rokov a splodil Mahalaléla.
 • 13A Kénan žil po splodení Mahalaléla osemsto štyridsať rokov a splodil synov a dcéry.
 • 14A bolo všetkých dní Kénanových deväťsto desať rokov, a zomrel.
 • 15A Mahalalél žil šesťdesiatpäť rokov a splodil Jareda.
 • 16A Mahalalél žil po splodení Jareda osemsto tridsať rokov, a splodil synov a dcéry.
 • 17A bolo všetkých dní Mahalalélových osemsto deväťdesiatpäť rokov, a zomrel.
 • 18A Jared žil sto šesťdesiatdva rokov a splodil Enocha.
 • 19A Jared žil po splodení Enocha osemsto rokov a splodil synov a dcéry.
 • 20A bolo všetkých dní Jaredových deväťsto šesťdesiatdva rokov, a zomrel.
 • 21A Enoch žil šesťdesiatpäť rokov a splodil Matuzalema.
 • 22A Enoch chodil s Bohom po splodení Matuzalema tristo rokov a splodil synov a dcéry.
 • 23A bolo všetkých dní Enochových tristo šesťdesiatpäť rokov.
 • 24A Enoch chodil s Bohom, a nebolo ho, lebo ho vzal Boh.
 • 25A Matuzalem žil sto osemdesiatsedem rokov a splodil Lámecha.
 • 26A Matuzalem žil po splodení Lámecha sedemsto osemdesiatdva rokov a splodil synov a dcéry.
 • 27A bolo všetkých dní Matuzalemových deväťsto šesťdesiatdeväť rokov, a zomrel.
 • 28A Lámech žil sto osemdesiatdva rokov a splodil syna.
 • 29A nazval jeho meno Noach povediac: Tento nás poteší a oddýchneme si od svojho diela a od bolestí práce svojich rúk, od zeme, ktorej zlorečil Hospodin.
 • 30A Lámech žil po splodení Noacha päťsto deväťdesiatpäť rokov a splodil synov a dcéry.
 • 31A bolo všetkých dní Lámechových sedemsto sedemdesiatsedem rokov, a zomrel.
 • 32A Noachových bolo päťsto rokov, a Noach splodil Sema, Chama a Jafeta.