kniha nehemiášova7
 • 1A stalo sa, keď už bol múr dostavený, a keď som postavil vráta, a boli ustanovení vrátni a speváci a Levitovia,
 • 2že som dal rozkaz Chananimu, svojmu bratovi a Chananiášovi, veliteľovi hradu, o Jeruzaleme, pretože on bol verný muž a bál sa Boha nad mnohých iných.
 • 3A riekol som im: Nech sa neotvárajú brány Jeruzalema, dokiaľ nehreje slnko, a nech zavrú vráta, kým ešte oni stoja na stráži, a zamknite. A postaviť stráže z obyvateľov Jeruzalema, každého na jeho strážište a každého naproti jeho domu.
 • 4A mesto bolo široké a veľké, a ľudu bolo málo v ňom, a domy neboly vystavené.
 • 5A môj Boh to dal do môjho srdca, aby som shromaždil popredných a pohlavárov správy i ľud, aby boli počítaní podľa rodu. A našiel som aj knihu rodov tých, ktorí najprv prišli hore, a našiel som v nej napísané:
 • 6Toto sú synovia krajiny, ktorí prišli hore zo zajatia toho prestehovania, ktorých bol prestehoval Nabuchonodozor, babylonský kráľ, a navrátili sa do Jeruzalema a do Judska, každý do svojho mesta.
 • 7Tí, ktorí prišli so Zerubábelom, s Ješuom, Nehemiášom, Azariášom, Raamiášom, Nachmanim, Mardochajom, Bilšanom, Misperetom, Bigvajom, Nechúmom, Baanom. Počet mužov ľudu Izraelovho:
 • 8synov Parošových dva tisíce sto sedemdesiatdva,
 • 9synov Šefatiášových tristo sedemdesiatdva,
 • 10synov Arachových šesťsto päťdesiatdva,
 • 11synov Pachat-moábových, čo do synov Ješuových a Joábových, dvatisíce osemsto osemnásť,
 • 12synov Élamových tisíc dvesto päťdesiatštyri,
 • 13synov Zattuových osemsto štyridsaťpäť,
 • 14synov Zakkajových sedemsto šesťdesiat,
 • 15synov Binnujových šesťsto štyridsaťosem,
 • 16synov Bebajových šesťsto dvadsať osem,
 • 17synov Azgádových dva tisíce tristo dvadsaťdva,
 • 18synov Adonikámových šesťsto šesťdesiatsedem,
 • 19synov Bigvajových dva tisíce šesťdesiatsedem,
 • 20synov Adínových šesťsto päťdesiatpäť,
 • 21synov Aterových, čo do Ezechiáša, deväťdesiatosem,
 • 22synov Chašúmových tristo dvadsaťosem,
 • 23synov Becajových tristo dvadsaťštyri,
 • 24synov Charífových sto dvanásť,
 • 25synov Gibeona deväťdesiatpäť,
 • 26mužov Betlehema a Netofy sto osemdesiatosem,
 • 27mužov Anatóta sto dvadsaťosem,
 • 28mužov Bét-azmáveta štyridsaťdva,
 • 29mužov Kirjat-jearíma, Kefíry a Beeróta sedemsto štyridsaťtri,
 • 30mužov Rámy a Geby šesťsto dvadsaťjeden,
 • 31mužov Michmasa sto dvadsaťdva,
 • 32mužov Bét-ela a Haja sto dvadsaťtri,
 • 33mužov Néba Druhého päťdesiatdva,
 • 34synov Élama Druhého tisíc dvesto päťdesiatštyri,
 • 35synov Charimových tristo dvadsať,
 • 36synov Jericha tristo štyridsaťpäť,
 • 37synov Loda, Chadída a Onóva sedemsto dvadsaťjeden,
 • 38synov Senáy tri tisíce deväťsto tridsať;
 • 39kňazov: synov Jedaiášových domu Ješuovho deväťsto sedemdesiattri,
 • 40synov Immérových tisíc päťdesiatdva,
 • 41synov Pašchúrových tisíc dvesto štyridsaťsedem,
 • 42synov Charimových tisíc sedemnásť;
 • 43Levitov: synov Ješuových, čo do synov Kadmielových, zo synov Hodevášových sedemdesiatštyri;
 • 44spevákov: synov Azafových sto štyridsaťosem;
 • 45vrátnych: synov Šallúmových, synov Aterových, synov Talmonových, synov Akkúbových, synov Chatítových, synov Šobajových sto tridsaťosem;
 • 46Netinejov: synov Cichových, synov Chasufových, synov Tabbaotových,
 • 47synov Kerosových, synov Síaových, synov Pádonových,
 • 48synov Lebánových, synov Chagábových, synov Salmajových,
 • 49synov Chanánových, synov Giddélových, synov Gacharových,
 • 50synov Reaiášových, synov Recínových, synov Nekódových,
 • 51synov Gazzámových, synov Uzzových, synov Paseachových,
 • 52synov Besajových, synov Meunímových, synov Nefíšesímových,
 • 53synov Bakbúkových, synov Chakúfových, synov Charchúrových,
 • 54synov Baclítových, synov Mechídových, synov Charšových,
 • 55synov Barkosových, synov Siserových, synov Támachových,
 • 56synov Neciachových, synov Chatífových,
 • 57synov služobníkov Šalamúnových, synov Sotajových, synov Soferetových, synov Perídových,
 • 58synov Jaalových, synov Darkonových, synov Giddélových,
 • 59synov Šefatiášových, synov Chattílových, synov Pocheret-haccebájimových, synov Amonových,
 • 60všetkých Netinejov a synov služobníkov Šalamúnových bolo tristo deväťdesiatdva.
 • 61A toto sú tí, ktorí išli hore z Tel-melacha, z Tel-charše: Kerúb, Addon a Immér; ale nemohli povedať domu svojich otcov ani svojho semena, či pochádzajú z Izraela:
 • 62synov Delaiášových, synov Tobiášových, synov Nekódových šesťsto štyridsaťdva.
 • 63A z kňazov: synovia Chabaiášovi, synovia Hakkócovi, synovia Barzillajovi, ktorý si vzal ženu z dcér Barzillaja Gileádskeho a bol nazvaný ich menom.
 • 64Tí hľadali svoje písmo chcúc sa vykázať svojím rodom, ale sa nenašlo, a preto, jako obecní, boli vylúčení z kňazstva.
 • 65A tiršata im zakázal, aby nejedli zo svätosvätého, dokiaľ vraj nebude stáť kňaz s urím a thumím.
 • 66Celého shromaždenia bolo spolu štyridsaťdva tisíc tristo šesťdesiat
 • 67krome ich sluhov a ich dievok, ktorých bolo sedem tisíc tristo tridsaťsedem, a mali spevákov a speváček dvesto štyridsaťpäť.
 • 68Ich koní bolo sedemsto tridsaťšesť, ich mulíc dvesto štyridsaťpäť,
 • 69veľbúdov štyristo tridsaťpäť, oslov šesť tisíc sedemsto dvadsať.
 • 70A niektorí z hláv otcov dali na dielo. Tiršata dal do pokladu, a to zlata tisíc daríkov, päťdesiat čiaš, kňazských sukieň päťsto tridsať.
 • 71A z hláv otcov dali rôzni do pokladu diela, a to tiež zlata dvadsať tisíc daríkov a dva tisíce dvesto mán striebra.
 • 72A toho, čo dali ostatní z ľudu, bolo zlata dvadsať tisíc daríkov a dva tisíce mán striebra a kňazských sukieň šesťdesiatsedem.
 • 73A kňazi, Levitovia, vrátni a speváci i niektorí z ľudu jako i Netineji a celý Izrael osadili sa vo svojich mestách. A keď prišiel siedmy mesiac, synovia Izraelovi boli vo svojich mestách.