kniha proroka malachiáša2
 • 1A tak teraz k vám toto prikázanie, vy, kňazi!
 • 2Ak nebudete poslúchať a keď si toho nevezmete k srdcu, aby ste dali slávu môjmu menu, hovorí Hospodin Zástupov, pošlem na vás zlorečenstvo a budem zlorečiť vašim požehnaniam, a už aj som zlorečil každému z nich, lebo si toho neberiete k srdcu.
 • 3Hľa, okríknem vám semeno a nakydám lajna na vašu tvár, lajná vašich sviatočných obetí, a odnesú vás k nemu.
 • 4A zviete, že som poslal na vás toto prikázanie, aby to bola moja smluva s Lévim, hovorí Hospodin Zástupov.
 • 5Moja smluva bola s ním, smluva života a pokoja, a dal som mu to na bázeň, a bál sa ma a triasol sa pred mojím menom.
 • 6Zákon pravdy bol v jeho ústach, a neprávosť sa nenašla v jeho rtoch, chodil so mnou v pokoji a úprimnosti a odvrátil mnohých od neprávosti.
 • 7Lebo rty kňaza majú ostríhať známosť, a zákon naučení budú hľadať z jeho úst! Lebo je poslom Hospodina Zástupov.
 • 8Ale vy ste vybočili s cesty a spôsobili ste to, že mnohí klesli v zákone, a porušili ste smluvu Léviho, hovorí Hospodin Zástupov.
 • 9Preto som i ja vás vydal, aby ste boli opovrhnutí a nízki všetkému ľudu podľa toho, jako vy neostríhate mojich ciest a hľadíte na osobu v zákone Božom.
 • 10Či azda nemáme všetci jedného a toho istého Otca? Či nás nestvoril jeden a ten istý silný Boh? Prečo potom robíme neverne každý voči svojmu bratovi, aby sme poškvrňovali smluvu svojich otcov?
 • 11Zem Júdova robí neverne, a ohavnosť sa deje v Izraelovi i v Jeruzaleme; lebo Júda poškvrnil svätyňu Hospodinovu, ktorú miloval, a vzal si za ženu dcéru cudzieho boha.
 • 12Hospodin nech vyplieni mužovi, ktorý robí takú vec, toho, kto bdeje, toho, kto, odpovedá, zo stánov Jakobových i toho, kto donáša obetný dar obilný Hospodinovi Zástupov.
 • 13A toto už po druhé robíte, že pokrývate oltár Hospodinov slzami, plačom a vzdychaním, takže nebude viac toho, aby pozrel na obetný dar obilný alebo aby vzal ľúbu obeť z vašej ruky.
 • 14A hovoríte: Pre jakú príčinu? Pre takú, že Hospodin je svedkom medzi tebou a medzi ženou tvojej mladosti, voči ktorej si sa ty dopustil nevery, kým je ona tvojou družkou a ženou tvojej smluvy.
 • 15A či neučinil obidvoch jedno? A je aj ostatok ducha jeho. A čo ten jeden? Hľadal semeno Božie. - A tak sa budete chrániť vo svojom duchu, a proti žene svojej mladosti nech sa niktorý nedopustí nevery.
 • 16Lebo nenávidím rozvodu, hovorí Hospodin, Boh Izraelov, ako i toho, kto pokrýva ukrutnosťou svoje rúcho, hovorí Hospodin Zástupov. Preto sa chráňte vo svojom duchu a nerobte neverne!
 • 17Unavujete Hospodina svojimi slovami a hovoríte: Čím unavujeme? Tým, že hovoríte: Každý, i ten, kto robí zlé, je dobrý v očiach Hospodinových, a má v nich vo všetkých záľubu, alebo kdeže je vraj Boh súdu?