kniha proroka malachiáša3
 • 1Hľa, posielam svojho anjela, a upraví cestu pred mojou tvárou. Prijde náhle do svojho chrámu Pán, ktorého vy hľadáte, a anjel smluvy, po ktorom túžite, hľa, prijde, hovorí Hospodin Zástupov.
 • 2Ale kto znesie deň jeho príchodu, a kto obstojí, keď sa ukáže?! Lebo on je ako prepaľujúci oheň a jako lúh práčov.
 • 3A bude sedieť prepaľujúc a prečisťujúc striebro, a tak prečistí synov Léviho a očistí ich ako zlato a jako striebro, a budú Hospodinovi, donášajúc obetný dar obilný v spravedlivosti.
 • 4Vtedy bude príjemný Hospodinovi obetný dar obilný Júdu a Jeruzalema jako za dní drievneho veku a jako za dávnych rokov.
 • 5A priblížim sa k vám na súd a budem rýchlym svedkom proti čarodejníkom, proti cudzoložníkom a proti krivoprísažníkom i proti tým, ktorí utiskujú čo do mzdy nájomníka, vdovu a sirotu a krivdia pohostínovi a neboja sa ma, hovorí Hospodin Zástupov.
 • 6Lebo ja Hospodin sa nemením, preto ste vy, synovia Jakobovi, ešte nevyhynuli.
 • 7Odo dní svojich otcov ste sa odchyľovali od mojich ustanovení a neostríhali ste. Navráťte sa ku mne, a navrátim sa k vám, hovorí Hospodin Zástupov. Ale hovoríte: V čom sa máme navrátiť?
 • 8Či azda má človek okrádať Boha? Lebo vy okrádate mňa a hovoríte: V čom ťa okrádame? V desiatku a v obeti pozdvihnutia!
 • 9Zlorečení ste zlorečením a mňa jednako okrádate, celý národ, čo vás je.
 • 10Doneste celý desiatok do domu pokladu, aby bola potrava v mojom dome, a nože ma potom zkúste v tom, hovorí Hospodin Zástupov, či vám nepootváram nebeských prieduchov a nevylejem vám požehnania až prehojne.
 • 11A pokarhám vám to, čo požiera, a nebude vám kaziť plodu zeme ani vám pred časom nepomece vinič na poli, hovorí Hospodin Zástupov.
 • 12A budú vás blahoslaviť všetky národy, lebo vy budete rozkošnou zemou ľúbou, hovorí Hospodin Zástupov.
 • 13Drzé sú vaše slová proti mne, hovorí Hospodin a hovoríte: Čože hovoríme proti tebe?
 • 14Hovoríte: Márna vec je slúžiť Bohu, a jaký vraj z toho zisk, keď budeme strážiť jeho stráž? Alebo keď budeme chodiť čierno pred Hospodinom Zástupov?
 • 15Preto teraz my blahoslavíme spurných, aj sa budujú tí, ktorí páchajú bezbožnosť, aj pokúšajú Boha a vše uniknú.
 • 16Vtedy sa shovárali medzi sebou tí, ktorí sa báli Hospodina, druh s druhom, a Hospodin pozoroval ušima a počul, a bola písaná pred ním pamätná kniha pre tých, ktorí sa boja Hospodina a myslia na jeho meno.
 • 17A budú moji, hovorí Hospodin Zástupov, na deň, ktorý ja učiním, zvláštnym vlastníctvom, a zľutujem sa nad nimi, jako sa zľutuje človek nad svojím synom, ktorý mu slúži.
 • 18Vtedy sa navrátite a budete vidieť rozdiel medzi spravedlivým a bezbožným, medzi tým, kto slúži Bohu, a tým, kto mu neslúži.