list galaťanom5
 • 1Tak tedy stojte v slobode, ktorou nás Kristus oslobodil, a nepriahajte sa zase do jarma rabstva.
 • 2Hľa, ja Pavel vám hovorím, že ak sa budete obrezovať, Kristus vám nič neprospeje.
 • 3A zase osvedčujem každému človekovi, ktorý sa obrezuje, že je povinný naplniť celý zákon.
 • 4Odlúčení ste od Krista, ktorí sa ospravedlňujete zákonom, vypadli ste z milosti.
 • 5Lebo my v Duchu z viery očakávame nádeju spravedlivosti.
 • 6Lebo v Kristu Ježišovi ani obriezka nič nevládze ani neobriezka, ale viera pôsobiaca skrze lásku.
 • 7Dobre ste bežali; kto vám prekazil, aby ste neposlúchali pravdy?
 • 8To nahovorenie nie je od toho, ktorý vás povoláva.
 • 9Málo kvasu nakvasuje celé cesto.
 • 10Ja dôverujem vo vás v Pánovi, že nebudete nič iné myslieť. Ale ten, kto vás nepokojí, ponesie odsudok, nech je on ktokoľvek.
 • 11A ja, bratia, ak ešte hlásam obriezku, prečo ma potom ešte prenasledujú? Tak tedy je odstránené pohoršenie kríža.
 • 12A bárs by len aj boli odťatí, ktorí vás búria!
 • 13Lebo vy ste nato povolaní, bratia, aby ste boli slobodní, len nedávať tej slobody za príčinu telu, ale skrze lásku slúžte navzájom jedni druhým.
 • 14Lebo celý zákon je naplnený v jednom slove, v tom: Milovať budeš svojho blížneho jako samého seba!
 • 15Ale ak sa navzájom hryziete a žeriete, hľaďte, aby ste neboli jedni od druhých strávení.
 • 16Ale hovorím: Choďte Duchom a nevykonáte žiadosti tela.
 • 17Lebo telo žiada proti Duchu a Duch proti telo, lebo to sa jedno druhému protiví; aby ste nerobili toho, čo by ste chceli.
 • 18Ale ak ste vedení Duchom, nie ste pod zákonom.
 • 19A zjavné sú skutky tela, ktoré sú: cudzoložstvo, smilstvo, nečistota a nestudatosť,
 • 20modloslužba, čarodejstvo, nepriateľstvá, zvady, žiarlenia, hnevy, dráždenia, rôznice, sekty,
 • 21závisť, vraždy, opilstvá, hodovania a tomu podobné, čo vám predpovedám, ako som už aj prv povedal, že tí ktorí robia také veci, nebudú dediť Božieho kráľovstva.
 • 22Ale ovocím Ducha je láska, radosť, pokoj, zhovievavosť, dobrota, dobrotivosť, vernosť, krotkosť a zdržanlivosť;
 • 23proti takým veciam nieto zákona.
 • 24A tí, ktorí sú Kristovi, ukrižovali svoje telo s jeho vášňami a žiadosťami.
 • 25Ak žijeme Duchom, Duchom i choďme.
 • 26Nebuďme žiadostiví prázdnej chvály navzájom sa vyzývajúc, jedni druhým závidiac.