Krst Krista Pána

Evanjelium podľa Marka − Mk 1, 7-11

Aleluja, aleluja, aleluja.
Keď Ján videl, ako k nemu prichádza Ježiš, zvolal: Hľa, Boží Baránok, ktorý sníma hriech sveta.

Ty si môj milovaný Syn, v tebe mám zaľúbenie

Ján hlásal: „Po mne prichádza mocnejší, ako som ja. Ja nie som hoden ani zohnúť sa a rozviazať mu remienok na obuvi. Ja som vás krstil vodou, ale on vás bude krstiť Duchom Svätým.“
V tých dňoch prišiel Ježiš z galilejského Nazareta a Ján ho pokrstil v Jordáne. Vtom, ako vystupoval z vody, videl otvorené nebo a Ducha, ktorý ako holubica zostupoval na neho. A z neba zaznel hlas: „Ty si môj milovaný Syn, v tebe mám zaľúbenie.“