Liturgické čítanie – 1. jún 2013 – Svätého Justína, mučeníka

Kniha Sirachovcova   −   Sir 51, 17-27

Budem ťa oslavovať, budem ťa chváliť; velebiť budem meno Pánovo. Kým som bol ešte mladý, prv, ako som blúdil, verejne som v modlitbe prosil o múdrosť. Pred samým chrámom som o ňu vrúcne prosil a budem ju hľadať až do posledného dychu. Ona mi vykvitla ako skoré hrozno, moje srdce v nej nachádza potechu.
Moja noha vykročila na priamu cestu, vyhľadávam ju od svojej mladosti. Len trochu som napol sluch a počul som ju; našiel som mnoho múdrosti a veľký pokrok som v nej urobil.
Oslavovať budem toho, čo mi dáva múdrosť. Rozhodol som sa, že budem žiť podľa nej. Usiloval som sa o dobro a zahanbený nebudem.
Moja duša o ňu zápasila: starostlivo som zachovával zákon. Ruky som vystieral k výšinám a pochopil som jej hlboké tajomstvá.
Upriamil som na ňu svoju dušu a našiel som ju v čistote.

Kniha žalmov   −   Ž 19, 8. 9. 10. 11

Refrén: Rozhodnutia Pánove sú správne, potešujú srdce.
Zákon Pánov je dokonalý, *
osviežuje dušu.
Svedectvo Pánovo je hodnoverné, *
dáva múdrosť maličkým.    R.
Rozhodnutia Pánove sú správne, *
potešujú srdce.
Prikázania Pánove sú jasné, *
osvecujú oči.    R.
Bázeň pred Pánom je úprimná, *
trvá naveky.
Výroky Pánove sú pravdivé *
a všetky spravodlivé.    R.
Vzácnejšie sú než zlato, *
než veľký drahokam,
sladšie sú než med, *
než medové kvapky z plástu.    R.

Evanjelium podľa Marka   −   Mk 11, 27-33

Aleluja, aleluja, aleluja.
Kristovo slovo nech vo vás bohato prebýva; skrze Krista vzdávajte vďaky Bohu Otcovi.

Akou mocou toto robíš?

Ježiš a jeho učeníci prišli znova do Jeruzalema. Ako chodil po chráme, pristúpili k nemu veľkňazi, zákonníci a starší a pýtali sa ho: „Akou mocou toto robíš? Alebo kto ti dal moc, aby si to robil?“
Ježiš im povedal: „Aj ja sa vás na niečo spýtam. Odpovedzte mi, potom vám poviem, akou mocou toto robím. Jánov krst bol z neba, či od ľudí? Odpovedzte mi!“
Oni rozmýšľali a hovorili si: „Ak povieme: Z neba, povie: ‚Prečo ste mu teda neuverili?‘ ale ak povieme: Od ľudí,“ to sa báli ľudu, lebo všetci pokladali Jána za ozajstného proroka. Odpovedali teda Ježišovi: „Nevieme.“
A Ježiš im odvetil: „Ani ja vám nepoviem, akou mocou toto robím.“