Liturgické čítanie – 12. jún 2013 – Streda 10. týždňa v Cezročnom období

Druhý list Korinťanom   −   2 Kor 3, 4-11

Bratia, dôverujeme Bohu skrze Krista. Nie že by sme boli schopní vymyslieť niečo sami od seba, akoby to bolo z nás, ale naša schopnosť je z Boha. On nás urobil súcich za služobníkov Novej zmluvy, a nie litery, ale Ducha; lebo litera zabíja, kým Duch oživuje.
Keď už služba smrti, písmenami vyrytá do kameňa, bola taká slávna, že synovia Izraela nemohli hľadieť Mojžišovi do tváre pre jas jeho tváre, ktorý bol pominuteľný, ako by služba Ducha nebola oveľa slávnejšia?
Lebo ak bola služba odsúdenia slávna, služba ospravedlnenia je oveľa slávnejšia. Lebo nie je slávne, čo takto zažiarilo pre vznešenejšiu slávu. Veď ak je slávne to, čo je pominuteľné, to, čo ostáva, je oveľa slávnejšie.

Kniha žalmov   −   Ž 99, 5. 6. 7. 8. 9

Refrén: Len ty si svätý, Pane, Bože náš.
Velebte Pána, nášho Boha, †
a padnite k jeho nohám, *
lebo je svätý.    R.
Mojžiš a Áron, jeho kňazi, †
a Samuel, ctiteľ jeho mena, *
vzývali Pána a on ich vypočul,    R.
z oblačného stĺpa k nim hovoril. †
A zachovávali jeho svedectvo *
a prikázania, ktoré im dal.    R.
Pane, Bože náš, ty si ich vypočul, †
Bože, ty si bol k nim milostivý, *
no nenechal si bez trestu ich priestupky.    R.
Velebte Pána, nášho Boha, †
na jeho svätom vrchu sa mu klaňajte, *
lebo svätý je Pán, Boh náš.    R.

Evanjelium podľa Matúša   −   Mt 5, 17-19

Aleluja, aleluja, aleluja.
Pouč ma, Pane, o svojich chodníkoch, veď ma vo svojej pravde.

Kto ich zachová a tak bude aj učiť, ten bude veľký

Ježiš povedal svojim učeníkom: „Nemyslite si, že som prišiel zrušiť Zákon alebo Prorokov; neprišiel som ich zrušiť, ale naplniť.
Veru, hovorím vám: Kým sa nepominie nebo a zem, nepominie sa ani jediné písmeno, ani jediná čiarka zo Zákona, kým sa všetko nesplní.
Kto by teda zrušil jediné z týchto prikázaní, čo aj najmenšie, a tak by učil ľudí, bude v nebeskom kráľovstve najmenší. Ale kto ich zachová a tak bude aj učiť, ten bude v nebeskom kráľovstve veľký.“