Liturgické čítanie – 14. jún 2013 – Piatok 10. týždňa v Cezročnom období

Druhý list Korinťanom   −   2 Kor 4, 7-15

Bratia, tento poklad máme v hlinených nádobách, aby mal Boh zvrchovanú moc, a nie my.
Zo všetkých strán nás sužujú, ale nie sme stiesnení; sme bezradní, ale nepoddávame sa; prenasledujú nás, ale nie sme opustení; zrážajú nás, ale nehynieme. Stále nosíme na tele Ježišovo umieranie, aby sa na našom tele zjavil aj Ježišov život.
A tak kým žijeme, ustavične sa vydávame na smrť pre Ježiša, aby sa aj Ježišov život zjavil na našom smrteľnom tele. V nás teda účinkuje smrť, vo vás život.
Ale pretože máme toho istého ducha viery, ako je napísané: „Uveril som, a preto som povedal,“ aj my veríme, a preto hovoríme. Veď vieme, že ten, čo vzkriesil Pána Ježiša, s Ježišom vzkriesi aj nás a postaví nás s vami.
A to všetko pre vás, aby hojnosť milosti prostredníctvom mnohých rozmnožila vzdávanie vďaky na Božiu slávu.

Kniha žalmov   −   Ž 116, 10-11. 15-16. 17-18

Refrén: Obetu chvály ti, Pane, prinesiem. alebo Aleluja.
Dôveroval som, aj keď som povedal: *
„Som veľmi pokorený.“
V rozrušení som vyriekol: *
„Všetci ľudia klamú.“    R.
V Pánových očiach má veľkú cenu *
smrť jeho svätých.
Pane, som tvoj sluha, †
som tvoj sluha a syn tvojej služobnice. *
Ty si mi putá rozviazal.    R.
Obetu chvály ti prinesiem *
a budem vzývať meno Pánovo.
Splním svoje sľuby Pánovi *
pred všetkým jeho ľudom.    R.

Evanjelium podľa Matúša   −   Mt 5, 27-32

Aleluja, aleluja, aleluja.
Svieťte ako svetlá na svete a držte sa pevne slova života.

Každý, kto na ženu hľadí žiadostivo, už s ňou scudzoložil vo svojom srdci

Ježiš povedal svojim učeníkom: „Počuli ste, že bolo povedané: ‚Nescudzoložíš!‘ No ja vám hovorím: Každý, kto na ženu hľadí žiadostivo, už s ňou scudzoložil vo svojom srdci.
Ak ťa zvádza na hriech tvoje pravé oko, vylúp ho a odhoď od seba, lebo je pre teba lepšie, ak zahynie jeden z tvojich údov, ako keby sa malo celé tvoje telo dostať do pekla.
A ak ťa zvádza na hriech tvoja pravá ruka, odtni ju a odhoď od seba, lebo je pre teba lepšie, ak zahynie jeden z tvojich údov, ako keby malo ísť celé tvoje telo do pekla.
Ďalej bolo povedané: ‚Kto prepustí svoju manželku, nech jej dá priepustný list!‘ No ja vám hovorím: Každý, kto prepustí svoju manželku, okrem prípadu smilstva, vystavuje ju cudzoložstvu; a kto si vezme prepustenú ženu, cudzoloží.“