Liturgické čítanie – 18. jún 2013 – Utorok 11. týždňa v Cezročnom období

Druhý list Korinťanom   −   2 Kor 8, 1-9

Bratia, oznamujeme vám, akú milosť dal Boh macedónskym cirkvám: že v mnohých skúškach súženia z ich veľkej radosti a krajnej chudoby vzišlo bohatstvo ich štedrosti. Môžem dosvedčiť, že koľko mohli, ba aj viac, ako mohli, sami od seba nás naliehavo prosili, aby sme im dopriali milosť mať účasť na službe svätým. Ba nad naše očakávanie samých seba odovzdali najprv Pánovi a potom z Božej vôle aj nám; takže sme poprosili Títa, aby tak, ako začal toto dielo lásky, aj ho u vás dokončil.
A ako vynikáte vo všetkom: vo viere, v slove, v poznaní, vo všetkej horlivosti a v láske, ktorú sme vo vás vzbudili, tak vyniknite aj v tomto diele lásky.
Nehovorím to ako rozkaz, ale horlivosťou iných skúšam pravosť aj vašej lásky. Veď poznáte milosť nášho Pána Ježiša Krista, že hoci bol bohatý, stal sa pre vás chudobným, aby ste sa vy jeho chudobou obohatili.

Kniha žalmov   −   Ž 146, 1-2a. 5-6. 7. 8-9a

Refrén: Chváľ, duša moja, Pána cez celý môj život. alebo Aleluja.
Chváľ, duša moja, pána; *
celý život chcem chváliť Pána.    R.
Blažený, komu pomáha Boh Jakubov, *
kto sa spolieha na Pána, svojho Boha.
On stvoril nebo i zem, †
more a všetko, čo je v ňom. *
On zachováva vernosť naveky,    R.
utláčaným prisudzuje právo, †
hladujúcim dáva chlieb. *
Pán vyslobodzuje väzňov,    R.
Pán otvára oči slepým, *
Pán dvíha skľúčených,
Pán miluje spravodlivých. *
Pán ochraňuje cudzincov.    R.

Evanjelium podľa Matúša   −   Mt 5, 43-48

Aleluja, aleluja, aleluja.
Nové prikázanie vám dávam, hovorí Pán; aby ste sa milovali navzájom, ako som ja miloval vás.

Buďte dokonalí ako váš nebeský Otec

Ježiš povedal svojim učeníkom: „Počuli ste, že bolo povedané: ‚Milovať budeš svojho blížneho a nenávidieť svojho nepriateľa.‘
Ale ja vám hovorím: Milujte svojich nepriateľov a modlite sa za tých, čo vás prenasledujú, aby ste boli synmi svojho Otca, ktorý je na nebesiach. Veď on dáva slnku vychádzať nad zlých i dobrých a posiela dážď na spravodlivých i nespravodlivých.
Lebo ak milujete tých, ktorí vás milujú, akú odmenu môžete čakať? Vari to nerobia aj mýtnici? A ak pozdravujete iba svojich bratov, čo zvláštne robíte? Nerobia to aj pohania?
Vy teda buďte dokonalí, ako je dokonalý váš nebeský Otec.“