Liturgické čítanie – 2. jún 2013 – 9. nedeľa v Cezročnom období

Prvá kniha kráľov   −   1 Kr 8, 41-43

Šalamún sa takto modlil v chráme: „Aj keď príde cudzinec, ktorý nie je z tvojho ľudu, Izraela, z ďalekej krajiny pre tvoje meno lebo všade bude počuť o tvojom veľkom mene, o tvojej silnej ruke a o tvojom vystretom ramene ; keď teda príde a bude sa modliť na tomto mieste, ty ho vypočuješ v nebi, na mieste, kde prebývaš, a urobíš všetko, o čo ťa cudzinec bude prosiť, aby všetky národy na zemi poznali tvoje meno a báli sa ťa ako tvoj ľud, Izrael, a aby vedeli, že tento dom, ktorý som postavil, je zasvätený tvojmu menu.“

Kniha žalmov   −   Ž 117, 1. 2

Refrén: Budú sa ti klaňať, Pane, všetky národy zeme. alebo Aleluja
Chváľte Pána, všetky národy, *
oslavujte ho, všetci ľudia;    R.
lebo je veľké jeho milosrdenstvo voči nám *
a pravda Pánova trvá naveky.    R.

List Galaťanom   −   Gal 1, 1-2. 6-10

Pavol, ustanovený za apoštola nie ľuďmi ani prostredníctvom človeka, ale Ježišom Kristom a Bohom Otcom, ktorý ho vzkriesil z mŕtvych, a všetci bratia, čo sú so mnou, galatským cirkvám.
Čudujem sa, že od toho, ktorý vás povolal v Kristovej milosti, tak rýchlo prebiehate k inému evanjeliu. Ono ani nie je iné, ibaže sú niektorí, čo vás mätú a chcú prekrútiť Kristovo evanjelium.
Ale keby sme vám hlásali my alebo aj anjel z neba iné evanjelium, ako sme vám hlásali, nech je prekliaty! Ako sme už povedali, aj teraz znova hovorím: Ak by vám niekto hlásal iné evanjelium ako to, ktoré ste prijali, nech je prekliaty!
Chcem si teraz nakloniť ľudí alebo Boha? Alebo sa usilujem páčiť sa ľuďom?
Keby som sa ešte chcel páčiť ľuďom, nebol by som Kristovým služobníkom.

Evanjelium podľa Lukáša   −   Lk 7, 1-10

Aleluja, aleluja, aleluja.
Boh tak miloval svet, že dal svojho jednorodeného Syna; každý, kto v neho verí, má večný život.

Takú vieru som nenašiel ani v Izraeli!

Keď Ježiš skončil všetky svoje slová ľudu, ktorý ho počúval, vošiel do Kafarnauma. Tam mal istý stotník sluhu, ktorého si veľmi cenil, a ten bol na smrť chorý. Keď sa stotník dopočul o Ježišovi, poslal k nemu židovských starších s prosbou, aby prišiel a sluhu mu zachránil.
Oni prišli k Ježišovi a naliehavo ho prosili: „Zaslúži si, aby si mu to urobil, lebo miluje náš národ; aj synagógu nám postavil.“
Ježiš teda išiel s nimi. A keď už nebol ďaleko od domu, stotník poslal k nemu priateľov s odkazom: „Pane, neunúvaj sa, lebo nie som hoden, aby si vošiel pod moju strechu. Preto som sa ani nepokladal za hodného ísť k tebe. Ale povedz slovo a môj sluha ozdravie! Veď aj ja som človek podriadený vrchnosti a mám pod sebou vojakov. Ak daktorému poviem: ‚Choď!‘ ide; inému: ‚Poď sem!‘ tak príde; a svojmu sluhovi: ‚Urob toto!‘ on to urobí.“
Keď to Ježiš počul, zadivil sa mu, obrátil sa a zástupom, čo ho sprevádzali, povedal: „Hovorím vám: Takú vieru som nenašiel ani v Izraeli!“
A keď sa poslovia vrátili domov, sluhu našli zdravého.