Liturgické čítanie – 20. jún 2013 – Štvrtok 11. týždňa v Cezročnom období

Druhý list Korinťanom − 2 Kor 11, 1-11

Bratia, kiež by ste zniesli trochu mojej nerozumnosti! Len ma už strpte! Veď horlím za vás Božou horlivosťou. Zasnúbil som vás jednému mužovi, aby som vás odovzdal Kristovi ako čistú pannu. Bojím sa však, aby sa vaše zmýšľanie neskazilo a neodchýlilo od úprimnej a čistej oddanosti Kristovi, ako keď had zviedol Evu svojou ľstivosťou.
Lebo vy spokojne znesiete, keď niekto príde a hlása iného Krista, akého sme my nehlásali, alebo prijímate iného Ducha, akého ste nedostali, alebo iné evanjelium, aké ste neprijali.
A ja si myslím, že som neurobil o nič menej ako veľkí apoštoli, lebo ak som aj vo vyjadrovaní neobratný, v poznaní nie; veď sme vám to vo všetkom a všetkým ukázali.
Alebo som sa hádam dopustil hriechu, keď som sa ponížil, aby ste vy boli povýšení tým, že som vám zadarmo hlásal Božie evanjelium?
Iné cirkvi som olupoval, prijímal som od nich podporu, aby som mohol vám slúžiť.
Aj keď som bol u vás a mal som nedostatok, nikomu som nebol na ťarchu, lebo čo mi chýbalo, doplnili bratia, ktorí prišli z Macedónska.
Chránil som sa a budem sa chrániť, aby som vám v ničom nebol na ťarchu.
Ako je vo mne Kristova pravda, túto chválu mi nik neprekazí v krajoch Achájska. Prečo? Preto, že vás nemilujem? To vie Boh.

Kniha žalmov − Ž 111, 1-2. 3-4. 7-8

Refrén: Pravdivé a spravodlivé sú diela tvojich rúk, Pane. alebo Aleluja.
Z celého srdca chcem oslavovať Pána *
v zbore spravodlivých i v zhromaždení.
Veľké sú diela Pánove; *
nech ich skúmajú všetci, čo majú v nich záľubu.    R.
Nádherné a vznešené sú jeho diela, *
jeho spravodlivosť platí naveky.
Ustanovil pamiatku na svoje obdivuhodné skutky; *
Pán je milosrdný a milostivý.    R.
Pravdivé a spravodlivé sú diela jeho rúk. *
Nezrušiteľné sú všetky jeho príkazy,
upevnené naveky, *
založené na pravde a spravodlivosti.    R.

Evanjelium podľa Matúša − Mt 6, 7-15

Aleluja, aleluja, aleluja.
Dostali ste Ducha adoptívneho synovstva, v ktorom voláme: Abba, Otče.

Vy sa budete modliť takto

Ježiš povedal svojim učeníkom: „Keď sa modlíte, nehovorte veľa ako pohania. Myslia si, že budú vypočutí pre svoju mnohovravnosť. Nenapodobňujte ich; veď váš Otec vie, čo potrebujete, prv, ako by ste ho prosili.
Vy sa budete modliť takto: Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa tvoje meno, príď tvoje kráľovstvo, buď tvoja vôľa, ako v nebi tak i na zemi.
Chlieb náš každodenný daj nám dnes. A odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom. A neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás Zlého.
Lebo ak vy odpustíte ľudom ich poklesky, aj váš nebeský Otec vám odpustí. Ale ak vy neodpustíte ľuďom, ani váš Otec neodpustí vaše hriechy.“