Liturgické čítanie – 21. máj 2013 – Utorok 7. týždňa v Cezročnom období

Kniha Sirachovcova   −   Sir 2, 1-13

Syn môj, keď sa chystáš slúžiť Bohu, upevni sa v spravodlivosti a bázni a priprav sa na skúšku.
Maj srdce úprimné a buď vytrvalý. Nakloň svoj sluch a prijmi slová rozumné a neznepokojuj sa v čase pohromy. Znášaj, čo na teba Boh dopustí; primkni sa k Bohu a nepusti sa ho, aby si bol múdry v svojom živote.
Prijmi všetko, čo ťa postihne, vydrž v bolesti a v svojej úbohosti buď trpezlivý. Lebo zlato a striebro sa v ohni vyskúša, vyvolení ľudia v peci poníženia.
Dôveruj Bohu a on ti pomôže, dúfaj v neho a on urovná tvoju cestu.
Zachovaj si bázeň pred ním a vytrvaj v nej do staroby.
Vy, čo sa bojíte Pána, čakajte jeho milosrdenstvo, neodkláňajte sa od neho, aby ste nepadli. Vy, čo sa bojíte Pána, majte k nemu dôveru a neminie vás odmena. Vy, čo sa bojíte Pána, dúfajte v dobro, vo večnú radosť a zľutovanie. Vy, čo sa bojíte Pána, milujte ho a vaše srdcia svetlo prežiari.
Synovia, pozrite na dávne pokolenia a povedzte: Kto bol zahanbený, keď dúfal v Pána? Alebo kto bol opustený, ak vytrval pri jeho príkazoch? A kým opovrhol, ak ho vzýval o pomoc?
Lebo Pán je dobrotivý a milosrdný a odpúšťa hriechy, keď nastane súženie, ochráni všetkých, ktorí ho úprimne hľadajú.

Kniha žalmov   −   Ž 37, 3-4. 18-19. 27-28. 39-40

Refrén: Pánovi zver svoje cesty, on sa už postará.
Spoľahni sa na Pána a dobre rob *
a budeš bývať v svojej krajine a tešiť sa z bezpečia.
Hľadaj radosť v Pánovi *
a dá ti, za čím túži tvoje srdce.    R.
O život bezúhonných sa stará Pán *
a ich dedičstvo trvá naveky.
V nešťastí zahanbení nebudú *
a v čase hladu budú nasýtení.    R.
Vyhýbaj zlu a dobre rob *
a budeš mať domov naveky.
Lebo Pán miluje spravodlivosť *
a neopúšťa svojich svätých.
Nespravodlivci navždy vyhynú *
a pokolenie bezbožných bude zničené.    R.
Spása spravodlivých prichádza od Pána, *
on je ich ochrancom v čase súženia.
Pán im pomôže a oslobodí ich, †
vytrhne ich z rúk hriešnikov a zachráni ich, *
lebo sa spoliehajú na neho.    R.

Evanjelium podľa Marka   −   Mk 9, 30-37

Aleluja, aleluja, aleluja.
Ja sa nechcem chváliť ničím iným, iba krížom nášho Pána Ježiša Krista, cez ktorý je svet ukrižovaný pre mňa a ja pre svet.

Syn človeka bude vydaný… Kto chce byť prvý, nech je služobník všetkých

Ježiš a jeho učeníci prechádzali Galileou. Nechcel však, aby o tom niekto vedel, lebo učil svojich učeníkov a hovoril im: „Syn človeka bude vydaný do rúk ľudí a zabijú ho. Ale zabitý po troch dňoch vstane z mŕtvych.“
Lenže oni nechápali toto slovo a spýtať sa ho báli.
Tak prišli do Kafarnauma. A keď bol v dome, opýtal sa ich: „O čom ste sa zhovárali cestou?“ Ale oni mlčali, lebo sa cestou medzi sebou hádali, kto z nich je väčší.
Sadol si, zavolal Dvanástich a povedal im: „Kto chce byť prvý, nech je posledný zo všetkých a služobník všetkých.“
Potom vzal dieťa, postavil ho medzi nich, objal ho a povedal im: „Kto prijme jedno z takýchto detí v mojom mene, mňa prijíma. A kto prijíma mňa, nie mňa prijíma, ale toho, ktorý ma poslal.“