Liturgické čítanie – 25. jún 2013 – Utorok 12. týždňa v Cezročnom období

Kniha Genezis − Gn 13, 2. 5-18

Abram bol veľmi bohatý: mal stáda, striebro a zlato. Ale aj Lot, ktorý šiel s Abramom, mal stáda oviec, dobytok a stany. Nestačila im krajina, ak mali bývať vedno; mali toľko majetku, že nemohli zostať spolu.
Medzi pastiermi Abramových stád a pastiermi Lotových stád vznikol spor. A v krajine bývali vtedy Kanaánčania a Ferezejčania.
Preto povedal Abram Lotovi: „Nech nie sú rozbroje medzi mnou a tebou, medzi mojimi pastiermi a tvojimi pastiermi; sme predsa bratia! Nie je pred tebou celá krajina? Preto, prosím, odlúč sa odo mňa. Keď pôjdeš naľavo, ja pôjdem napravo; keď si vyvolíš pravú stranu, ja sa poberiem na ľavú.“
Lot zdvihol oči a videl, že celé okolie Jordána až po Segor je zavlažené ako Pánova záhrada a ako Egypt; bolo to predtým, ako Pán zničil Sodomu a Gomoru. Preto si Lot vybral krajinu okolo Jordána a odtiahol na východ. Takto sa bratia oddelili jeden od druhého. Abram býval v krajine Kanaán, Lot sa zdržoval v mestách okolo Jordána a prenášal svoje stany až po Sodomu.
No Sodomčania boli zlí a veľmi hrešili proti Pánovi.
Pán povedal Abramovi, keď sa Lot od neho odlúčil: „Zdvihni oči a z miesta, na ktorom si, pozri na sever a na juh, na východ i na západ: celú krajinu, ktorú vidíš, dám tebe a tvojmu potomstvu naveky.
Rozmnožím tvoje potomstvo a bude ho ako prachu na zemi; ak môže niekto spočítať prach na zemi, bude môcť aj tvoje potomstvo spočítať. Vstaň a prejdi krajinu po dĺžke a po šírke, lebo ju dám tebe.“
Abram vzal svoj stan a odišiel bývať k dubom Mambreho, ktoré sú v Hebrone, a postavil tam oltár Pánovi.

Kniha žalmov − Ž 15, 2-3a. 3b-4b. 5

Refrén: Pane, kto smie bývať v tvojom svätom stánku?
Ten, čo kráča bez poškvrny a koná spravodlivo, †
čo z úprimného srdca pravdu hovorí, *
čo nepodvádza svojím jazykom.    R.
Čo nekrivdí svojmu blížnemu, *
ani ho nepotupuje.
Čo ničomníka nemá za nič, *
ale ctí si ľudí bohabojných.    R.
Čo nepožičiava peniaze na úrok †
a proti nevinnému sa nedá podplácať. *
Kto si tak počína, ten sa nikdy neskláti.    R.

Evanjelium podľa Matúša − Mt 7, 6. 12-14

Aleluja, aleluja, aleluja.
Ja som svetlo sveta, hovorí Pán; kto mňa nasleduje, bude mať svetlo života.

Čo chcete, aby ľudia robili vám, robte aj vy im

Ježiš povedal svojim učeníkom: „Nedávajte, čo je sväté, psom a nehádžte svoje perly pred svine, aby ich nohami nepošliapali, neobrátili sa proti vám a neroztrhali vás.
Všetko, čo chcete, aby ľudia robili vám, robte aj vy im. Lebo to je Zákon i Proroci.
Vchádzajte tesnou bránou, lebo široká brána a priestranná cesta vedie do zatratenia a mnoho je tých, čo cez ňu vchádzajú. Aká tesná je brána a úzka cesta, čo vedie do života, a málo je tých, čo ju nachádzajú!“