Liturgické čítanie – 28. máj 2013 – Utorok 8. týždňa v Cezročnom období

Kniha Sirachovcova   −   Sir 35, 1-15

Kto zachováva zákon, prináša tým mnohé obety. Dbať na prikázania je spasiteľná obeta.
Kto preukazuje lásku, akoby jemnú múku obetoval, a kto dáva almužnu, prináša obetu chvály. Pánovi sa páči, keď niekto zanechá neprávosť, a kto odstúpi od nespravodlivosti, uzmieruje ho za hriechy.
Neukazuj sa pred Pánom s prázdnymi rukami; toto všetko treba robiť, lebo to prikazuje Boh. Obeta spravodlivého je ako tuk na oltári a jej príjemná vôňa vystupuje pred tvár Najvyššieho. Obeta spravodlivého je príjemná, Pán na ňu nikdy nezabudne.
S radostným okom oslavuj Boha a neuberaj mu z prvotín svojich rúk. Keď prinášaš svoj dar, maj vždy veselú tvár a s plesaním mu zasväcuj svoje desiatky.
Dávaj Najvyššiemu, ako on dáva tebe, s prívetivým okom prinášaj dielo svojich rúk; lebo Pán je odplatiteľ a on ti vráti sedemnásobne.
Neprinášaj podlé veci na obetu, lebo on ich neprijme; a nespoliehaj sa na nespravodlivé obety, lebo Pán je sudca a pred ním sláva osoby nič neznamená.

Kniha žalmov   −   Ž 50, 5-6. 7-8. 14+23

Refrén: Obetuj Bohu obetu chvály.
„Zhromaždite mi mojich svätých, *
čo zmluvu so mnou spečatili obetou.“
A nebesia zvestujú jeho spravodlivosť, *
veď sudcom je sám Boh.    R.
„Počuj, ľud môj, chcem hovoriť; †
teba, Izrael, idem usvedčiť *
ja, Boh, čo tvojím Bohom som.
Neobviňujem ťa pre tvoje obety *
veď tvoje žertvy stále sú predo mnou.    R.
Obetuj Bohu obetu chvály *
a Najvyššiemu svoje sľuby splň.
Kto prináša obetu chvály, ten ma ctí; *
a kto kráča bez úhony, tomu ukážem Božiu spásu.“    R.

Evanjelium podľa Marka   −   Mk 10, 28-31

Aleluja, aleluja, aleluja.
Zvelebujem ťa, Otče, Pán neba i zeme, že si zjavil maličkým tajomstvá Božieho kráľovstva.

Stonásobne viac dostanete v tomto čase s prenasledovaním a v budúcom veku večný život

Peter začal hovoriť Ježišovi: „Pozri, my sme opustili všetko a išli sme za tebou.“
Ježiš povedal: „Veru, hovorím vám: Niet nikoho, kto by pre mňa a pre evanjelium opustil dom alebo bratov a sestry alebo matku a otca alebo deti alebo polia, aby nedostal stonásobne viac; teraz, v tomto čase, domy, bratov, sestry, matky, deti i polia, hoci s prenasledovaním, a v budúcom veku večný život.
A mnohí prví budú poslednými a poslední prvými.“