Liturgické čítanie – 29. apríl 2012 – 4. veľkonočná nedeľa

Skutky apoštolov − Sk 4, 8-12

Peter, naplnený Duchom Svätým, povedal: „Vodcovia ľudu a starší! Ak nás dnes vyšetrujete pre dobrý skutok, vykonaný na chorom človekovi, ako sa tento uzdravil, nech je známe vám všetkým a všetkému izraelskému ľudu, že v mene Ježiša Krista Nazaretského, ktorého ste vy ukrižovali, ale Boh ho vzkriesil z mŕtvych, stojí tento človek pred vami zdravý! On je kameň, ktorý ste vy, stavitelia, zavrhli, a on sa stal kameňom uholným.
A v nikom inom niet spásy, lebo niet pod nebom iného mena, daného ľuďom, v ktorom by sme mali byť spasení.“

Kniha žalmov − Ž 118, 1+8-9. 21-23. 26+28-29

Refrén: Kameň, čo stavitelia zavrhli, stal sa kameňom uholným. alebo Aleluja.
Oslavujte Pána, lebo je dobrý, *
lebo jeho milosrdenstvo trvá naveky.
Lepšie je utiekať sa k Pánovi, *
ako sa spoliehať na človeka.
Lepšie je utiekať sa k Pánovi, *
ako sa spoliehať na mocnárov.    R.
Ďakujem ti, že si ma vyslyšal *
a že si ma zachránil.
Kameň, čo stavitelia zavrhli, *
stal sa kameňom uholným.
To sa stalo na pokyn Pána; *
vec v našich očiach obdivuhodná.    R.
Požehnaný, ktorý prichádza v mene Pánovom. *
Požehnávame vás z domu Pánovho.
Ty si môj Boh, vďaky ti vzdávam; *
ty si môj Boh, velebím ťa.
Oslavujte Pána, lebo je dobrý, *
lebo jeho milosrdenstvo trvá naveky.    R.

 

Prvý Jánov list − 1 Jn 3, 1-2

Milovaní, pozrite, akú veľkú lásku nám daroval Otec: voláme sa Božími deťmi a nimi aj sme.
Preto nás svet nepozná, že nepoznal jeho. Milovaní, teraz sme Božími deťmi, a ešte sa neukázalo, čím budeme. Vieme však, že keď sa on zjaví, budeme mu podobní, lebo ho budeme vidieť takého, aký je.

 

Evanjelium podľa Jána − Jn 10, 11-18

Aleluja, aleluja, aleluja.
Ja som dobrý pastier, hovorí Pán; Poznám svoje ovce a moje poznajú mňa.

Dobrý pastier položí svoj život za ovce

Ježiš povedal: „Ja som dobrý pastier. Dobrý pastier položí svoj život za ovce. Nájomník a ten, čo nie je pastierom a ovce nie sú jeho, opúšťa ovce a uteká, keď vidí prichádzať vlka, a vlk ich trhá a rozháňa. Veď je nádenník a nezáleží mu na ovciach.
Ja som dobrý pastier. Poznám svoje a moje poznajú mňa, ako mňa pozná Otec a ja poznám Otca. Aj svoj život položím za ovce.
Mám aj iné ovce, ktoré nie sú z tohoto ovčinca. Aj tie musím priviesť a budú počuť môj hlas; a bude jedno stádo a jeden pastier.
Otec ma preto miluje, že ja dávam svoj život, a zasa si ho vezmem. Nik mi ho neberie, ja ho dávam sám od seba. Mám moc dať ho a mám moc zasa si ho vziať. Taký príkaz som dostal od môjho Otca.“