Liturgické čítanie – 29. máj 2013 – Streda 8. týždňa v Cezročnom období

Kniha Sirachovcova   −   Sir 36, 1-2a. 5-6. 13-19

Zmiluj sa nad nami, Bože vesmíru, a pohliadni na nás, ukáž nám svetlo svojho milosrdenstva a naplň bázňou pred sebou všetky národy; nech poznajú, ako sme my poznali, že niet Boha okrem teba, Pane.
Obnov znamenia a zopakuj zázraky. Zhromaždi všetky Jakubove kmene a budú tvojím dedičstvom ako na počiatku.
Zmiluj sa nad svojím ľudom, ktorý nosí tvoje meno, nad Izraelom, s ktorým si zaobchádzal ako s prvorodeným. Zmiluj sa nad svojím svätým mestom, nad Jeruzalemom, miestom tvojho spočinutia. Naplň Sion svojou velebou a svojou slávou tvoj chrám.
Vydaj svedectvo tým, ktorí sú prvotinami tvojho stvorenia, a splň všetko, čo v tvojom mene predpovedali. Daj odmenu tým, čo sa spoliehajú na teba, aby sa ukázalo, že tvoji proroci sú hodnoverní.
Vyslyš modlitby svojich služobníkov pre blahovôľu voči svojmu ľudu a veď nás na cestu spravodlivosti, nech vedia všetci, čo žijú na zemi, že ty si Boh vekov.

Kniha žalmov   −   Ž 79, 8. 9. 11. 13

Refrén: Ukáž nám, Pane, svetlo svojho milosrdenstva.
Zabudni na hriechy našich otcov; †
príď nám čím skôr v ústrety so svojím milosrdenstvom, *
lebo sme veľmi úbohí.    R.
Pre slávu svojho mena nám pomôž, Bože, naša spása, †
a vysloboď nás; *
a pre svoje meno odpusť nám hriechy.    R.
Nech dôjde k tebe nárek zajatých; †
silou svojho ramena *
zachovaj synov smrti nažive.    R.
Ale my, tvoj ľud a ovce tvojej pastviny, *
chceme ťa zvelebovať naveky
a z pokolenia na pokolenie *
hlásať tvoju slávu.    R.

Evanjelium podľa Marka   −   Mk 10, 32-45

Aleluja, aleluja, aleluja.
Syn človeka prišiel, aby slúžil a položil svoj život ako výkupné za mnohých.

Hľa, vystupujeme do Jeruzalema a Syn človeka bude vydaný

Učeníci boli na ceste a vystupovali do Jeruzalema. Ježiš išiel pred nimi a oni tŕpli a so strachom išli za ním. Opäť vzal k sebe Dvanástich a začal im hovoriť, čo ho očakáva: „Hľa, vystupujeme do Jeruzalema a Syn človeka bude vydaný veľkňazom a zákonníkom. Odsúdia ho na smrť a vydajú pohanom, vysmejú ho, opľujú, zbičujú a zabijú, ale on po troch dňoch vstane z mŕtvych.“ Tu k nemu pristúpili Zebedejovi synovia Jakub a Ján a hovorili mu: „Učiteľ, chceme, aby si nám splnil, o čo ťa poprosíme.“
On sa ich opýtal: „Čo chcete, aby som vám urobil?“
Oni mu povedali: „Daj, aby sme sedeli v tvojej sláve jeden po tvojej pravici a druhý po ľavici.“
Na to im Ježiš povedal: „Neviete, čo žiadate. Môžete piť kalich, ktorý ja pijem? Alebo môžete byť pokrstení krstom, ktorým som ja krstený?“
Oni mu vraveli: „Môžeme.“
Ježiš im povedal: „Kalich, ktorý pijem ja, budete piť, aj krstom, ktorým som krstený ja, budete pokrstení. Ale dať niekomu sedieť po mojej pravici alebo po ľavici nepatrí mne. To dostanú tí, ktorým je to pripravené.“
Keď to počuli ostatní desiati, začali sa mrzieť na Jakuba a Jána. Ježiš si ich zavolal a povedal im: „Viete, že tí, ktorých pokladajú za vládcov národov, panujú nad nimi a ich veľmoži majú nad nimi moc. Medzi vami to tak nebude. Ale kto sa bude chcieť stať medzi vami veľkým, bude vaším služobníkom. A kto bude chcieť byť medzi vami prvý, bude sluhom všetkých. Lebo ani Syn človeka neprišiel, aby sa dal obsluhovať, ale aby slúžil a položil svoj život ako výkupné za mnohých.“