Liturgické čítanie – 30. máj 2013 – PRIKÁZANÝ SVIATOK – Najsvätejšieho Kristovho Tela a Krvi

Kniha Genezis   −   Gn 14, 18-20

Melchizedech, kráľ Salema, priniesol chlieb a víno. Bol totiž kňazom najvyššieho Boha. Požehnal Abrama slovami: „Nech Abrama požehná najvyšší Boh, ktorý stvoril nebo i zem. Nech je zvelebený najvyšší Boh, ktorý ti vydal do rúk tvojich nepriateľov.“
Abram mu potom dal desiatok zo všetkého.

Kniha žalmov   −   Ž 110, 1. 2. 3. 4

Refrén: Kriste, ty si kňaz naveky podľa radu Melchizedechovho.
Pán povedal môjmu Pánovi: *
„Seď po mojej pravici,
kým nepoložím tvojich nepriateľov *
za podnožku tvojim nohám.“    R.
Moc tvojho žezla rozšíri Pán zo Siona: *
panuj uprostred svojich nepriateľov.    R.
Odo dňa tvojho narodenia patrí ti vláda †
v posvätnej nádhere. *
Splodil som ťa ako rosu pred východom zornice.    R.
Pán prisahal a nebude ľutovať: *
„Ty si kňaz naveky podľa radu Melchizedechovho.“    R.

Prvý list Korinťanom   −   1 Kor 11, 23-26

Bratia, ja som od Pána prijal, čo som vám aj odovzdal, že Pán Ježiš v tú noc, keď bol zradený, vzal chlieb, vzdával vďaky, lámal ho a povedal: „Toto je moje telo, ktoré je pre vás; toto robte na moju pamiatku.“
Podobne po večeri vzal kalich a hovoril: „Tento kalich je nová zmluva v mojej krvi. Toto robte, kedykoľvek ho budete piť, na moju pamiatku.“
A tak vždy, keď budete jesť tento chlieb a piť tento kalich, zvestujete Pánovu smrť, kým nepríde.

Evanjelium podľa Lukáša   −   Lk 9, 11b-17

Aleluja, aleluja, aleluja.
Ja som živý chlieb, ktorý zostúpil z neba, hovorí Pán; kto bude jesť z tohoto chleba, bude žiť naveky.

Jedli a všetci sa nasýtili

Ježiš hovoril zástupom o Božom kráľovstve a uzdravoval tých, čo to potrebovali. Deň sa začal schyľovať. Tu pristúpili Dvanásti a povedali mu: „Rozpusť zástup, nech sa rozídu do okolitých dedín a osád pohľadať si nocľah a jedlo, lebo tu sme na pustom mieste.“
On im povedal: „Vy im dajte jesť!“
Oni vraveli: „Nemáme viac ako päť chlebov a dve ryby; ibaže by sme šli a nakúpili jedlo pre celý tento zástup.“ Bolo tam asi päťtisíc mužov.
Ale on povedal svojim učeníkom: „Usaďte ich v skupinách asi po päťdesiat!“ Urobili to a všetkých usadili.
Potom vzal päť chlebov a dve ryby, pozdvihol oči k nebu, dobrorečil nad nimi, lámal ich a dával svojim učeníkom, aby ich predkladali zástupu. I jedli a všetci sa nasýtili, ba ešte sa nazbieralo dvanásť košov odrobín, čo po nich zostali.