Liturgické čítanie – 31. marec 2013 – Veľkonočná nedeľa Pánovho zmŕtvychvstania

Skutky apoštolov − Sk 10, 34a. 37-43

Peter otvoril ústa a povedal: „Vy viete, čo sa počnúc od Galiley po krste, ktorý hlásal Ján, dialo po celej Judei; ako Boh pomazal Ježiša z Nazareta Duchom Svätým a mocou a on chodil, dobre robil a uzdravoval všetkých posadnutých diablom, lebo bol s ním Boh. A my sme svedkami všetkého, čo urobil v judejskej krajine i v Jeruzaleme.
Ale zavesili ho na drevo a zabili. Boh ho tretieho dňa vzkriesil a dal mu, aby sa zjavil nie všetkému ľudu, ale svedkom, ktorých Boh vopred určil, nám, čo sme s ním po jeho zmŕtvychvstaní jedli a pili.
A prikázal nám, aby sme ľudu hlásali a dosvedčovali, že to jeho Boh ustanovil za sudcu živých i mŕtvych. Jemu vydávajú všetci proroci svedectvo, že pre jeho meno dosiahne odpustenie hriechov každý, kto v neho verí.“

Kniha žalmov − Ž 118, 1-2. 16ab+17. 22-23

Refrén: Toto je deň Krista Pána, radujme sa, aleluja. alebo Aleluja.
Oslavujte Pána, lebo je dobrý, *
lebo jeho milosrdenstvo trvá naveky.
Teraz nech hovorí Izrael, že Pán je dobrý, *
že jeho milosrdenstvo trvá naveky.    R.
„Pánova pravica mocne zasiahla, *
Pánova pravica ma zdvihla.“
Ja nezomriem, budem žiť *
a vyrozprávam skutky Pánove.    R.
Kameň, čo stavitelia zavrhli, *
stal sa kameňom uholným.
To sa stalo na pokyn Pána; *
vec v našich očiach obdivuhodná.    R.

List Kolosanom − Kol 3, 1-4

Bratia, ak ste s Kristom vstali z mŕtvych, hľadajte, čo je hore, kde Kristus sedí po pravici Boha! Myslite na to, čo je hore, nie na to, čo je na zemi!
Veď ste zomreli a váš život je s Kristom ukrytý v Bohu. A keď sa zjaví Kristus, váš život, vtedy sa aj vy zjavíte s ním v sláve.

Sekvencia
Obeť svoju veľkonočnú oslavujme, kresťania,
Pán za nás dal krv nevinnú; chváľme ho bez prestania.
Ovce našiel už Baránok, nás, ovečky stratené;
zmieril nás so svojím Otcom, hriechy sú nám zhladené.
Súboj divný viedli spolu život i smrť ukrutná;
Pán života mrie i vstáva, smrť nás už viac nesputná.
Povedzže nám, ó, Mária, čos’ videla na ceste?
„Hrob som zrela oslávený, kameň nebol na mieste.
Videla som svedkov z neba, na kameni sedeli;
plachtu, v ktorej Pán bol v hrobe, skladali už anjeli.
Vstal Pán, Kristus, nádej moja! Čuj a plesaj, ó, svete!
Náhlite do Galiley, tam ho aj vy uzriete.“
Vieme, že Pán z mŕtvych už vstal, Kristus náš, aleluja.
Milostivý buď, Kráľ Kristus! Sláva ti, aleluja.

 

Evanjelium podľa Jána − Jn 20, 1-9

Aleluja, aleluja, aleluja.
Kristus, náš veľkonočný Baránok, bol obetovaný. Preto slávme sviatky v Pánovi.

Že má vstať z mŕtvych

Ráno prvého dňa v týždni, ešte za tmy, prišla Mária Magdaléna k hrobu a videla, že kameň je od hrobu odvalený. Bežala teda a prišla k Šimonovi Petrovi a k inému učeníkovi, ktorého mal Ježiš tak rád, a povedala im: „Odniesli Pána z hrobu a nevieme, kde ho položili.“
Peter a ten druhý učeník sa zobrali a išli k hrobu. Bežali obaja, ale ten druhý učeník bežal rýchlejšie, predbehol Petra a prišiel k hrobu prvý. Nahol sa a videl tam položené plachty; dnu však nevkročil.
Potom prišiel aj Šimon Peter, ktorý ho nasledoval, a vošiel do hrobu. Videl tam položené plachty aj šatku, ktorú mal Ježiš na hlave. Lenže tá nebola pri plachtách, lež osobitne zvinutá na inom mieste. Vtedy vošiel aj druhý učeník, ten, čo prišiel k hrobu prvý, a videl i uveril. Ešte totiž nechápali Písmo, že má vstať z mŕtvych.