Liturgické čítanie – 6. jún 2013 – Štvrtok 9. týždňa v Cezročnom období

Kniha Tobiáš   −   Tob 6, 10-11; 7, 1. 9-17; 8, 4-9a

Keď Tobiáš prišiel do Médska a blížil sa k Ekbatanám, Rafael povedal mladíkovi: „Brat Tobiáš!“ On odvetil: „Prosím.“ Anjel mu povedal: „V túto noc by sme mali byť u Raguela. Je to tvoj príbuzný a má dcéru, menom Sára.“
Po príchode do Ekbatán Tobiáš povedal: „Brat Azariáš, zaveď ma rovno k nášmu bratovi Raguelovi.“ A on ho zaviedol do domu Raguela. Našli ho sedieť pri vrátach svojho dvora a prví ho pozdravili. On im povedal: „Pekne vás zdravím, bratia, vojdite zdraví a bez úhony.“ Uviedol ich do svojho domu, zabil barana zo stáda a srdečne ich privítal. Keď sa umyli a očistili a zasadli k stolu, povedal Tobiáš Rafaelovi: „Brat Azariáš, povedz Raguelovi, aby mi dal moju sestru Sáru.“ Raguel počul tieto slová a povedal mladíkovi: „Jedz a pi a pokojne spi v túto noc, lebo niet človeka, ktorý by si mal vziať moju dcéru Sáru okrem teba, brat môj. A ani ja ju nesmiem dať inému mužovi, len tebe, lebo ty si môj najbližší príbuzný. Musím ti však, syn môj, povedať: dal som ju už siedmim mužom, našim bratom, a všetci zomreli v tú noc, keď ku nej vošli. A teraz, syn môj, jedz a pi a Pán nech vám pomáha.“
Tobiáš odvetil: „Nebudem tu jesť ani piť, kým nepotvrdíš, o čo ťa žiadam.“
Raguel mu povedal: „Urobím to a dostaneš ju podľa nariadenia Mojžišovej knihy, lebo ti je z neba určené, že ju máš dostať. Vezmi si svoju sestru; odteraz si jej bratom, a ona tvojou sestrou. Dostávaš ju dnes a navždy. Nech vás túto noc chráni Pán z neba, syn môj, a nech vám preukáže milosrdenstvo a daruje pokoj.“
Raguel zavolal svoju dcéru Sáru a pristúpil k Tobiášovi. Chytil ho za ruku, odovzdal mu Sáru a povedal: „Vezmi si ju za ženu podľa zákona a nariadenia, ako je napísané v Mojžišovej knihe. Vezmi si ju a priveď ju v zdraví k svojmu otcovi. A Boh na nebesiach nech vám dá šťastnú cestu a pokoj.“
Zavolal jej matku a rozkázal priniesť listinu, aby mohli napísať manželskú zmluvu, ako mu ju odovzdal za ženu podľa nariadenia Mojžišovho zákona. Matka priniesla listinu a on to napísal a potvrdil pečaťou. Tu začali jesť a piť.
Tu Raguel zavolal svoju manželku Ednam a povedal jej: „Sestra, priprav inú izbu a zaveď ju tam. Ona šla, postlala, ako jej povedal, zaviedla ju tam a dala sa nad ňou do plaču. Potom si utrela slzy a povedala jej: „Buď silná na duchu, dcéra moja. Pán neba nech premení tvoj žiaľ na radosť. Len buď silná na duchu!“ A vyšla von.
Keď odišli a zavreli dvere izby, Tobiáš vstal z lôžka a povedal Sáre: „Vstaň, sestra! Modlime sa a prosme nášho Pána, aby sa nad nami zmiloval a dal nám zdravie.“ Ona vstala a začali sa modliť a prosiť Pána, aby im daroval zdravie. Hovorili: „Zvelebený buď, Bože našich otcov, a nech je zvelebené tvoje meno po všetky veky vekov! Nech ti dobrorečia nebesia i všetko tvoje stvorenie po všetky veky!
Ty si utvoril Adama, dal si mu vernú pomocníčku Evu a z oboch vzišlo celé ľudské pokolenie. Ty si povedal, že nie je dobre človeku samému: ‚Urobíme mu pomocníka, ktorý mu bude podobný.‘
A teraz si neberiem túto moju sestru z chlipnosti, ale z opravdivej lásky. Zasiahni a zmiluj sa nado mnou aj nad ňou, aby sme sa obidvaja v zdraví dožili staroby.“
A obaja povedali: „Amen, amen!“ A potom celú noc spali.

Kniha žalmov   −   Ž 128, 1-2. 3. 4-5

Refrén: Blažení sú všetci, čo sa boja Pána.
Blažený každý, čo sa bojí Pána *
a kráča po jeho cestách.
Budeš jesť z práce svojich rúk; *
budeš šťastný a budeš sa mať dobre.    R.
Tvoja manželka je ako plodonosný vinič *
vnútri tvojho domu.
Tvoji synovia sú ako mládniky olivy *
okolo tvojho stola.    R.
Veru, tak bude požehnaný muž, *
ktorý sa bojí Pána.
Nech ťa žehná Pán zo Siona, †
aby si videl šťastie Jeruzalema *
po všetky dni svojho života.    R.

Evanjelium podľa Marka   −   Mk 12, 28b-34

Aleluja, aleluja, aleluja.
Náš Spasiteľ Ježiš Kristus zničil smrť a evanjeliom zjavil život.

Iného, väčšieho prikázania ako sú tieto, niet

Jeden zo zákonníkov pristúpil k Ježišovi a spýtal sa ho: „Ktoré prikázanie je prvé zo všetkých?“
Ježiš odpovedal: „Prvé je toto: ‚Počuj, Izrael, Pán, náš Boh, je jediný Pán. Milovať budeš Pána, svojho Boha, z celého svojho srdca, z celej svojej duše, z celej svojej mysle a z celej svojej sily!‘ Druhé je toto: ‚Milovať budeš svojho blížneho ako seba samého!‘ Iného, väčšieho prikázania, ako sú tieto, niet.“
Zákonník mu vravel: „Dobre, Učiteľ, správne si povedal: ‚Jediný je a okrem neho iného niet; a milovať ho z celého srdca, z celého rozumu a z celej sily‘ a ‚milovať blížneho ako seba samého‘ je viac ako všetky zápalné a ostatné obety.“
Keď Ježiš videl, že odpovedal rozumne, povedal mu: „Nie si ďaleko od Božieho kráľovstva.“
A už sa ho nik neodvážil vypytovať.