Liturgické čítanie – 11. máj 2012 – Blahoslavenej Sáry Salkaháziovej, panny a mučenice

Skutky apoštolov − Sk 15, 22-31

Apoštoli a starší sa s celou cirkvou uzniesli, že spomedzi seba vyberú mužov a pošlú ich s Pavlom a Barnabášom do Antiochie. Boli to Júda, ktorý sa volal Barsabáš, a Sílas, poprední muži medzi bratmi. Po nich poslali tento list: „Apoštoli a starší bratia pozdravujú bratov z pohanov v Antiochii, Sýrii a Cilícii.
Počuli sme, že vás niektorí, čo vyšli z nás, znepokojili a rozvrátili vám srdcia rečami, hoci sme ich ničím nepoverili. Preto sme sa zhromaždili a jednomyseľne sme sa uzniesli, že vyberieme mužov a pošleme ich k vám s našimi drahými Barnabášom a Pavlom, ľuďmi, ktorí vydali svoj život za meno nášho Pána Ježiša Krista. Vyslali sme teda Júdu a Sílasa a oni vám aj ústne povedia to isté.
Lebo Duch Svätý a my sme usúdili, že nebudeme na vás klásť nijaké iné bremeno okrem toho nevyhnutného: zdŕžať sa mäsa obetovaného modlám, krvi, udusených zvierat a smilstva. Ak sa budete tohoto chrániť, budete konať správne. Buďte zdraví!“
Keď ich vypravili, odišli do Antiochie, zvolali zhromaždenie a odovzdali list. Keď ho prečítali, radovali sa z tejto útechy.

Kniha žalmov − Ž 57, 8-9. 10-12

Refrén: Budem ťa, Pane, velebiť medzi národmi. alebo Aleluja.
Ochotné je moje srdce, Bože, †
ochotné je moje srdce; *
budem ti spievať a hrať.
Prebuď sa, duša moja, †
prebuď sa, harfa a citara, *
chcem zobudiť zornicu. R.
Budem ťa, Pane, velebiť medzi pohanmi *
a zaspievam ti žalmy medzi národmi.
Lebo až po nebesia siaha tvoje milosrdenstvo *
a tvoja vernosť až po oblaky.
Bože, vznes sa nad nebesia *
a tvoja sláva nech je nad celou zemou. R.

Evanjelium podľa Jána − Jn 15, 12-17

Aleluja, aleluja, aleluja.
Nazval som vás priateľmi, hovorí Pán; pretože som vám oznámil všetko, čo som počul od svojho Otca.

Toto vám prikazujem: Aby ste sa milovali navzájom

Ježiš povedal svojim učeníkom: „Toto je moje prikázanie: Aby ste sa milovali navzájom, ako som ja miloval vás. Nik nemá väčšiu lásku ako ten, kto položí svoj život za svojich priateľov.
Vy ste moji priatelia, ak robíte, čo vám prikazujem. Už vás nenazývam sluhami, lebo sluha nevie, čo robí jeho Pán. Nazval som vás priateľmi, pretože som vám oznámil všetko, čo som počul od svojho Otca.
Nie vy ste si vyvolili mňa, ale ja som si vyvolil vás a ustanovil som vás, aby ste išli a prinášali ovocie a aby vaše ovocie zostalo; aby vám Otec dal všetko, o čo ho budete prosiť v mojom mene.
Toto vám prikazujem: Aby ste sa milovali navzájom.“