Liturgické čítanie – 18. august 2013 – 20. nedeľa v Cezročnom období

Kniha proroka Jeremiáša − Jer 38, 4-6. 8-10

Kniežatá povedali kráľovi: „Treba zabiť Jeremiáša, lebo sa takýmito rečami usiluje oslabiť ruky bojovníkov, ktorí zostali v tomto meste, aj ruky všetkého ľudu. Tento človek nehľadá pokoj tohoto ľudu, ale nešťastie.“
Kráľ Sedekiáš odpovedal: „Veď ho máte v rukách! A ani kráľ nič nezmôže proti vám.“
Vzali teda Jeremiáša a hodili ho do cisterny kráľovho syna Malchiáša, ktorá bola v strážnom nádvorí; povrazmi spustili Jeremiáša do cisterny, v ktorej nebola voda, ale bahno, a Jeremiáš zapadol do bahna.
Tu Abdelmelech vyšiel z kráľovského paláca a povedal kráľovi: „Pán môj, kráľ, zlé bolo všetko, čo urobili títo mužovia prorokovi Jeremiášovi, keď ho hodili do cisterny, aby tam umrel hladom, lebo v meste už niet chleba.“ Nato kráľ rozkázal Etiópčanovi Abdelmelechovi: „Vezmi si odtiaľto tridsať mužov a vytiahni proroka Jeremiáša z cisterny skôr, ako zomrie!“

Kniha žalmov − Ž 40, 2-3a. 3b-d. 4. 18

Refrén: Pane, príď mi čím skôr na pomoc.
Čakal som, čakal na Pána †
a on sa ku mne sklonil *
a vyslyšal môj nárek. R.
Vytiahol ma z jamy hrôzy, z bahnitého kalu. †
Nohy mi postavil na skalu *
a kroky mi upevnil. R.
Do úst mi vložil pieseň novú, *
chválospev nášmu Bohu.
Mnohí to uvidia a bázeň ich naplní *
a budú dúfať v Pána. R.
Ja som síce biedny a úbohý, *
no Pán sa stará o mňa.
Ty si moja pomoc a môj osloboditeľ, *
Bože môj, nemeškaj. R.

List Hebrejom − Hebr 12, 1-4

Bratia, obklopení takým oblakom svedkov, zhoďme všetku príťaž a hriech, ktorý nás opantáva, a vytrvalo bežme v závode, ktorý máme pred sebou, s očami upretými na Ježiša, pôvodcu a zavŕšiteľa viery. On namiesto radosti, ktorá sa mu núkala, vzal na seba kríž, pohrdol potupou a sedí po pravici Božieho trónu. Myslite na toho, ktorý zniesol také protirečenie hriešnikov, aby ste neochabovali a neklesali na duchu.
V boji proti hriechu ste ešte neodporovali až do krvi.

Evanjelium podľa Lukáša − Lk 12, 49-53

Aleluja, aleluja, aleluja.
Moje ovce počúvajú môj hlas, hovorí Pán; ja ich poznám a ony idú za mnou.

Neprišiel som darovať pokoj, ale rozdelenie

Ježiš povedal svojim učeníkom: „Oheň som prišiel vrhnúť na zem; a čo chcem? Len aby už vzplanul! Ale krstom mám byť pokrstený a ako mi je úzko, kým sa to nestane!
Myslíte si, že som prišiel darovať pokoj zemi? Nie, hovorím vám, ale rozdelenie. Lebo odteraz sa päť ľudí v jednom dome rozdelí: traja proti dvom a dvaja proti trom. Rozdelia sa otec proti synovi a syn proti otcovi, matka proti dcére a dcéra proti matke, svokra proti neveste a nevesta proti svokre.“