Liturgické čítanie – 19. august 2013 – Pondelok 20. týždňa v Cezročnom období

Kniha Sudcov − Sdc 2, 11-19

Synovia Izraela robili, čo sa Pánovi nepáči, a slúžili Bálom. Opustili Pána, Boha svojich otcov, ktorý ich vyviedol z egyptskej krajiny, chodili za cudzími bohmi, za božstvami národov, ktoré bývali okolo nich, a klaňali sa im. Tak dráždili Pána: opustili ho a slúžili Bálovi a Aštarte.
Pán sa rozhneval na Izrael a vydal ich do rúk lupičov, ktorí ich drancovali. Predal ich nepriateľom, čo bývali okolo, a oni nevládali odolávať svojim protivníkom. Kamkoľvek sa pohli, bola proti nim Pánova ruka a stíhalo ich veľké nešťastie, ako im Pán povedal a prisahal.
A Pán im vzbudzoval sudcov, ktorí ich vyslobodzovali z rúk plieniteľov. Lenže ani ich nechceli poslúchať: smilnili s cudzími bohmi a klaňali sa im. Rýchlo zišli z cesty, po ktorej kráčali ich otcovia, keď poslúchali Pánove nariadenia, a robili všetko naopak.
Keď im Pán vzbudzoval sudcov, Pán bol so sudcom a vyslobodzoval ich z rúk nepriateľov, kým sudca žil, lebo Pánovi ich bolo ľúto a počul ston sužovaných. Ale keď sudca zomrel, vracali sa späť a robili oveľa horšie, ako robili ich otcovia: behali za cudzími bohmi, slúžili im a klaňali sa im. Nezanechali svoje skutky a tvrdošijne chodili po starej ceste.

Kniha žalmov − Ž 106, 34-35. 36-37. 39-40. 43ab+44

Refrén: Pamätaj na nás, Pane, z lásky k svojmu ľudu.
Nevyhubili národy, *
ako im Pán bol rozkázal.
Ale zmiešali sa s pohanmi *
a osvojili si ich správanie. R.
Uctievali sošky ich bôžikov *
a tie sa im stali osídlom.
Synov a dcéry *
obetovali zlým duchom. R.
Znečistili sa svojimi skutkami *
a porušovali vernosť svojimi zločinmi.
Pán vzplanul hnevom proti svojmu ľudu, *
až sa mu sprotivilo jeho dedičstvo. R.
Častejšie ich vyslobodil; *
no oni ho vždy rozčúlili nejakým výmyslom.
Ale on zhliadol na ich súženie, *
keď počul ich náreky. R.

Evanjelium podľa Matúša − Mt 19, 16-22

Aleluja, aleluja, aleluja.
Blahoslavení chudobní v duchu, lebo ich je nebeské kráľovstvo.

Ak chceš byť dokonalý, predaj, čo máš, a budeš mať poklad v nebi

Ktosi pristúpil k Ježišovi a pýtal sa ho: „Učiteľ, čo dobré mám robiť, aby som mal večný život?“
On mu povedal: „Prečo sa ma pýtaš na dobré? Len jeden je dobrý. Ale ak chceš vojsť do života, zachovávaj prikázania.“ On sa ho opýtal: „Ktoré?“
Ježiš odpovedal: „Nezabiješ! Nescudzoložíš! Nepokradneš! Nebudeš krivo svedčiť! Cti otca i matku a milovať budeš svojho blížneho ako seba samého!“
Mladík mu povedal: „Toto všetko som zachovával, čo mi ešte chýba?“
Ježiš mu vravel: „Ak chceš byť dokonalý, choď, predaj, čo máš, rozdaj chudobným a budeš mať poklad v nebi. Potom príď a nasleduj ma!“
Keď mladík počul toto slovo, odišiel smutný, lebo mal veľký majetok.