Liturgické čítanie – 20. august 2013 – Svätého Bernarda, opáta a učiteľa Cirkvi

Kniha Sudcov − Sdc 6, 11-24a

Prišiel Pánov anjel a sadol si v Efre pod dub, ktorý patril Abiezerovcovi Joasovi. Jeho syn Gedeon práve mlátil a vial obilie na lise, aby ho zachránil pred Madiánčanmi. Pánov anjel sa mu zjavil a prihovoril sa mu: „Pán s tebou, udatný muž!“ Gedeon mu odpovedal: „Prepáč, pán môj; ak je Pán s nami, prečo nás toto všetko postihlo? Kde sú všetky jeho divy, o ktorých rozprávali naši otcovia, keď hovorili: ‚Pán nás vyviedol z Egypta?‘ Teraz nás Pán opustil a vydal do rúk Madiánčanov.“
Pán sa obrátil k nemu a povedal: „Choď v tejto svojej sile a vyslobodíš Izrael z rúk Madiánčanov. Ja ťa posielam!“
On mu odvetil: „Prosím, Pane, a čím vyslobodím Izrael? Veď moja rodina je najbiednejšia v Manassesovi a ja som najmenší v dome svojho otca.“
A Pán mu povedal: „Ja budem s tebou a Madiánčanov porazíš ako jediného muža.“
Gedeon vravel: „Ak som našiel milosť v tvojich očiach, daj mi znamenie, že si to ty, čo so mnou hovoríš. Neodchádzaj odtiaľto, kým sa nevrátim k tebe; prinesiem obetný dar a predložím ti ho.“ On odvetil: „Budem čakať, kým neprídeš.“ Gedeon odišiel, pripravil kozliatko a z efy múky nekvasené chleby. Mäso dal do košíka, mäsovú polievku nalial do hrnca a všetko zaniesol pod dub a predložil mu to.
Boží anjel mu povedal: „Vezmi mäso i nekvasené chleby a polož to na tamtú skalu a polievku vylej na to.“ Keď to urobil, Pánov anjel vystrel koniec palice, čo držal v ruke, a dotkol sa mäsa a nekvasených chlebov. Vtom vyšľahol zo skaly oheň a strávil mäso i nekvasené chleby. Pánov anjel mu však zmizol z očí.
Keď Gedeon videl, že to bol Pánov anjel, zvolal: „Beda mi, Pane, Bože! Pánovho anjela som videl z tváre do tváre!“ Ale Pán mu povedal: „Pokoj s tebou! Neboj sa, nezomrieš!“ Gedeon tam teda postavil Pánovi oltár a nazval ho: „Pán je pokoj.“

Kniha žalmov − Ž 85, 9. 11-12. 13-14

Refrén: Pán, Boh, ohlási pokoj svojmu ľudu a svojim svätým.
Budem počúvať, čo povie Pán, Boh; †
on ohlási pokoj svojmu ľudu a svojim svätým *
a tým, čo sa k nemu obracajú úprimne. R.
Milosrdenstvo a vernosť sa stretnú navzájom, *
spravodlivosť a pokoj sa pobozkajú.
Vernosť vyrastie zo zeme, *
spravodlivosť zhliadne z neba. R.
Veď Pán dá požehnanie *
a svoje plody vydá naša zem.
Pred ním bude kráčať spravodlivosť *
a po stopách jeho krokov spása. R.

Evanjelium podľa Matúša − Mt 19, 23-30

Aleluja, aleluja, aleluja.
Ježiš Kristus, hoci bol bohatý, stal sa chudobným, aby ste sa vy jeho chudobou obohatili.

Ľahšie je ťave prejsť cez ucho ihly, ako boháčovi vojsť do Božieho kráľovstva

Ježiš povedal svojim učeníkom: „Veru, hovorím vám: Bohatý ťažko vojde do nebeského kráľovstva. Ba hovorím vám: Ľahšie je ťave prejsť cez ucho ihly, ako boháčovi vojsť do Božieho kráľovstva.“
Keď to učeníci počuli, veľmi sa divili a hovorili: „Kto potom môže byť spasený?“
Ježiš sa na nich zahľadel a povedal im: „Ľuďom je to nemožné, ale Bohu je všetko možné.“
Vtedy mu Peter povedal: „Pozri, my sme opustili všetko a išli sme za tebou. Čo z toho teda budeme mať?“
Ježiš im povedal: „Veru, hovorím vám: Pri obnovení sveta, keď Syn človeka zasadne na trón svojej slávy, aj vy, čo ste išli za mnou, zasadnete na dvanásť trónov a budete súdiť dvanásť kmeňov Izraela. A každý, kto pre moje meno opustí domy alebo bratov a sestry alebo otca a matku alebo deti alebo polia, dostane stonásobne viac a bude dedičom večného života.
A mnohí prví budú poslednými a poslední prvými.“