Liturgické čítanie – 23. august 2013 – Piatok 20. týždňa v Cezročnom období

Kniha Rút − Rút 1, 1-2a. 3-6. 14b-16. 22

V dňoch, keď vládli sudcovia, nastal v krajine hlad. Preto sa istý človek vysťahoval z judejského Betlehema a žil so svojou manželkou a dvoma deťmi ako cudzinec v moabskej krajine. Muž sa volal Elimelech a jeho manželka Noemi. Ale Noemin manžel Elimelech zomrel a ona zostala sama so svojimi synmi, ktorí sa oženili s Moabkami. Jedna sa volala Orfa a druhá Rút. Takto tam žili asi desať rokov. Potom obaja, Mahalon i Chelion, zomreli a žena ostala olúpená o obe deti i o muža.
Vstala teda a s oboma nevestami sa vydala na cestu z moabskej krajiny do vlasti. Dopočula sa totiž, že Pán milostivo zhliadol na svoj ľud a dal mu chleba. Orfa pobozkala svokru a vrátila sa, ale Rút ostala pri svokre.
Noemi jej povedala: „Pozri, tvoja švagriná sa vrátila k svojmu národu a k svojim bohom. Choď aj ty s ňou.“
No ona odvetila: „Nenúť ma, aby som ťa opustila a odišla; kam pôjdeš ty, tam pôjdem aj ja, kde budeš bývať ty, tam budem bývať aj ja; tvoj národ bude i mojím národom a tvoj Boh mojím Bohom.“
Tak sa Noemi so svojou nevestou Moabkou Rút vrátila z krajiny, do ktorej sa bola vysťahovala, a prišla do Betlehema, keď začínali žať jačmeň.

Kniha žalmov − Ž 146, 5-6. 7. 8-9a. 9b-10

Refrén: Chváľ, duša moja, Pána cez celý môj život. alebo Aleluja.
Blažený, komu pomáha Boh Jakubov, *
kto sa spolieha na Pána, svojho Boha.
On stvoril nebo i zem, †
more a všetko, čo je v ňom. *
On zachováva vernosť naveky, R.
utláčaným prisudzuje právo, †
hladujúcim dáva chlieb. *
Pán vyslobodzuje väzňov, R.
Pán otvára oči slepým, *
Pán dvíha skľúčených,
Pán miluje spravodlivých. *
Pán ochraňuje cudzincov, R.
ujíma sa siroty a vdovy, *
ale hatí cesty hriešnikov.
Pán bude kraľovať naveky; *
tvoj Boh, Sion, z pokolenia na pokolenie. R.

Evanjelium podľa Matúša − Mt 22, 34-40

Aleluja, aleluja, aleluja.
Pouč ma, Pane, o svojich chodníkoch, veď ma vo svojej pravde.

Milovať budeš Pána, svojho Boha, a svojho blížneho ako seba samého!

Keď sa farizeji dopočuli, že Ježiš umlčal saducejov, zišli sa a jeden z nich, učiteľ zákona, sa ho spýtal, aby ho pokúšal: „Učiteľ, ktoré prikázanie v Zákone je najväčšie?“
On mu povedal: „Milovať budeš Pána, svojho Boha, celým svojím srdcom, celou svojou dušou a celou svojou mysľou! To je najväčšie a prvé prikázanie.
Druhé je mu podobné: Milovať budeš svojho blížneho ako seba samého!
Na týchto dvoch prikázaniach spočíva celý Zákon i Proroci.“