Najsvätejšej Trojice

Evanjelium podľa Matúša − Mt 28, 16-20

Aleluja, aleluja, aleluja.
Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému, Bohu, ktorý je, ktorý bol a ktorý príde.

Choďte a učte všetky národy

Jedenásti učeníci odišli do Galiley na vrch, kam im Ježiš rozkázal. Keď ho uvideli, klaňali sa mu, no niektorí pochybovali.
Ježiš pristúpil k nim a povedal im: „Daná mi je všetka moc na nebi i na zemi. Choďte teda, učte všetky národy a krstite ich v mene Otca i Syna i Ducha Svätého a naučte ich zachovávať všetko, čo som vám prikázal.
A hľa, ja som s vami po všetky dni až do skončenia sveta.“