Najsvätejšej Trojice

Evanjelium podľa Jána − Jn 3, 16-18

Aleluja, aleluja, aleluja.
Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému, Bohu, ktorý je, ktorý bol a ktorý príde.

Boh poslal svojho Syna, aby sa skrze neho svet spasil

Boh tak miloval svet, že dal svojho jednorodeného Syna, aby nezahynul nik, kto v neho verí, ale aby mal večný život.
Lebo Boh neposlal Syna na svet, aby svet odsúdil, ale aby sa skrze neho svet spasil. Kto v neho verí, nie je súdený. Ale kto neverí, už je odsúdený, pretože neuveril v meno Jednorodeného Božieho Syna.