Piatok 12. týždňa v Cezročnom období

Evanjelium podľa Matúša − Mt 8, 1-4

Aleluja, aleluja, aleluja.
On vzal na seba naše slabosti a niesol naše choroby.

Ak chceš, môžeš ma očistiť

Keď Ježiš zostúpil z vrchu, išli za ním veľké zástupy. Tu prišiel k nemu istý malomocný, poklonil sa mu a vravel: „Pane, ak chceš, môžeš ma očistiť.“ On vystrel ruku, dotkol sa ho a povedal: „Chcem, buď čistý!“ A hneď bol očistený od malomocenstva.
Potom mu Ježiš povedal: „Daj si pozor a nikomu o tom nehovor, ale choď, ukáž sa kňazovi a prines obetný dar, ako predpísal Mojžiš im na svedectvo.“