Piatok po 3. pôstnej nedeli

Kniha proroka Ozeáša – Oz 14, 2-10

Toto hovorí Pán: „Vráť sa, Izrael, k Pánovi, svojmu Bohu, lebo si uviazol vo svojej neprávosti. Pripravte si slová, vráťte sa k Pánovi a povedzte mu: ‚Odpusť všetku vinu, prijmi, čo je dobré, chceme splácať plodom svojich perí. Asýrsko nás nezachráni; už nevysadneme na koňa a už nebudeme hovoriť o dielach svojich rúk: Naši bohovia, lebo sirota u teba nájde milosrdenstvo.‘

‚Vyliečim ich nevernosť, úprimne ich budem milovať, lebo sa môj hnev od nich odvrátil. Budem pre Izrael ako rosa, kvitnúť bude ako ľalia, korene zapustí ako Libanon. Jeho konáre sa rozrastú, nádherný bude ako oliva a voňať bude ako Libanon.

Vrátia sa a v mojej tôni sa usadia, pestovať budú pšenicu a rozkvitnú ako vinica, ktorá má chýr ako víno z Libanonu. Efraim, čo chce ešte s modlami? Ja ho vyslyším a zhliadnem na neho. Ja som ako jedľa stále zelená. Odo mňa pochádza tvoje ovocie.‘

Kto je múdry, nech to pochopí, kto je rozumný, nech to rozpozná! Lebo priame sú cesty Pánove a spravodliví po nich kráčajú; no vzbúrenci na nich zahynú.“

Žalm – Ž 81, 6c-8a. 8b-9. 10-11b. 14+17

R: Pane, ty máš slová večného života.

Počul som reč mne neznámu: *

„Z jeho pliec som sňal bremeno

a z jeho rúk ťažký kôš. *

V súžení si ma vzýval a vyslobodil som ťa, R.

za clonou búrky som ťa vypočul, *

vyskúšal som ťa pri vodách meríbskych.

Počúvaj, ľud môj, svedčím proti tebe, *

kiež by si ma poslúchol, Izrael. R.

Nebudeš mať iného boha, *

ani sa nebudeš klaňať bohu cudziemu.

Veď ja som Pán, tvoj Boh, *

ja som ťa vyviedol z egyptskej krajiny. R.

Keby ma môj ľud bol poslúchol, *

keby bol Izrael kráčal mojimi cestami,

kŕmil by som ho jadrom pšeničným *

a sýtil medom zo skaly.“ R.

Evanjelium podľa Marka – Mk 12, 28b-34

Alelujový verš: Robte pokánie, hovorí Pán; priblížilo sa nebeské kráľovstvo.

Jeden zo zákonníkov pristúpil k Ježišovi a spýtal sa ho: „Ktoré prikázanie je prvé zo všetkých?“

Ježiš odpovedal: „Prvé je toto: ‚Počuj, Izrael, Pán, náš Boh, je jediný Pán. Milovať budeš Pána, svojho Boha, z celého svojho srdca, z celej svojej duše, z celej svojej mysle a z celej svojej sily!‘ Druhé je toto: ‚Milovať budeš svojho blížneho ako seba samého!‘ Iného, väčšieho prikázania, ako sú tieto, niet.“

Zákonník mu vravel: „Dobre, Učiteľ, správne si povedal: ‚Jediný je a okrem neho iného niet; a milovať ho z celého srdca, z celého rozumu a z celej sily‘ a ‚milovať blížneho ako seba samého‘ je viac ako všetky zápalné a ostatné obety.“

Keď Ježiš videl, že odpovedal rozumne, povedal mu: „Nie si ďaleko od Božieho kráľovstva.“

A už sa ho nik neodvážil vypytovať.

Liturgické čítania sú použité z webu: lc.kbs.sk.