Pondelok po 3. pôstnej nedeli

Druhá kniha kráľov – 2 Kr 5, 1-15a

Náman, vojenský veliteľ sýrskeho kráľa, bol význačný muž a jeho pán si ho vážil, lebo pomocou neho dal Pán Sýrii víťazstvo. Ale tento udatný muž bol malomocný.

Zo Sýrie raz vyrazil oddiel jazdcov a z izraelskej krajiny odvliekli do zajatia dievčatko, ktoré potom slúžilo Námanovej žene. Ono povedalo svojej panej: „Keby bol môj pán u proroka v Samárii, určite by ho oslobodil od malomocenstva.“

Náman šiel k svojmu pánovi a oznámil mu: „Takto a takto povedalo dievča z izraelskej krajiny.“

A sýrsky kráľ mu povedal: „Zober sa a choď, pošlem izraelskému kráľovi list.“

On išiel, vzal so sebou desať hrivien striebra, šesťtisíc šiklov zlata a desať oblekov a odovzdal izraelskému kráľovi list tohoto znenia: „Keď dostaneš tento list, vedz, že ti posielam svojho služobníka Námana, aby si ho oslobodil od malomocenstva!“

Keď izraelský kráľ list prečítal, roztrhol si rúcho a povedal: „Čo som Boh, aby som mohol zabíjať a oživovať, keď tento posiela ku mne človeka, aby som ho oslobodil od malomocenstva? Pozrite, očividne hľadá proti mne zámienku!“

Keď Boží muž Elizeus počul, že si izraelský kráľ roztrhol rúcho, poslal mu odkaz: „Prečo si si roztrhol rúcho? Nech príde ku mne a zvie, že je v Izraeli prorok.“

Náman teda šiel s koňmi a vozmi a zastal predo dvermi Elizeovho domu. Elizeus poslal k nemu posla s odkazom: „Choď a okúp sa sedem ráz v Jordáne, potom ti telo ozdravie a budeš čistý!“

Náman sa nahneval a odišiel so slovami: „Myslel som si, že vyjde ku mne, bude vzývať meno Pána, svojho Boha, rukou sa dotkne malomocného miesta a uzdraví ma. Nie sú rieky Damasku Abana a Farfar lepšie než všetky rieky Izraela? Nemôžem sa v nich okúpať a očistiť?“

Obrátil sa a s hnevom odchádzal. Tu pristúpili k nemu jeho sluhovia a povedali mu: „Keby ti prorok rozkázal veľkú vec, iste by si to urobil. O to skôr tak urob, keď ti povedal: ‚Okúp sa a budeš čistý.‘“

Zostúpil teda a sedem ráz sa ponoril do Jordánu podľa slova Božieho muža. A jeho telo sa obnovilo ako telo malého dieťaťa a bol čistý.

Potom sa s celým sprievodom vrátil k Božiemu mužovi, zastal pred ním a povedal: „Teraz viem, že na celej zemi niet Boha, iba v Izraeli.“

Žalm – Ž 42, 2. 3; 43, 3. 4

R: Po Bohu žízni moja duša, po Bohu živom.

Ako jeleň dychtí za vodou z prameňa, *

tak moja duša, Bože, túži za tebou. R.

Po Bohu žízni moja duša, po Bohu živom; *

kedyže už prídem k nemu a uzriem Božiu tvár? R.

Zošli svoje svetlo a svoju pravdu; †

ony nech ma sprevádzajú *

a privedú na tvoj svätý vrch a do tvojich stánkov. R.

I pristúpim k Božiemu oltáru, †

k Bohu, ktorý ma napĺňa radosťou i plesaním, *

a citarou ťa, Bože, môj Bože, zvelebím. R.

Evanjelium podľa Lukáša – Lk 4, 24-30

Alelujový verš: Spolieham sa na Pána, spolieham sa na jeho slovo; lebo u Pána je milosrdenstvo a hojné vykúpenie.

Keď Ježiš prišiel do Nazareta, povedal ľudu v synagóge: „Veru, hovorím vám: Ani jeden prorok nie je vzácny vo svojej vlasti. Ale vravím vám pravdu: Mnoho vdov bolo v Izraeli za dní Eliáša, keď sa zavrelo nebo na tri roky a šesť mesiacov a nastal veľký hlad po celej krajine. A ani k jednej z nich nebol poslaný Eliáš, iba k onej vdove do Sarepty v Sidone.

A mnoho malomocných bolo v Izraeli za proroka Elizea, a ani jeden z nich nebol očistený, iba Sýrčan Náman.“

Keď to počuli, všetkých v synagóge zachvátil hnev. Vstali, vyhnali ho z mesta a viedli ho až na zráz vrchu, na ktorom bolo ich mesto postavené, a odtiaľ ho chceli zhodiť. Ale on prešiel pomedzi nich a odišiel.

Liturgické čítania sú použité z webu: lc.kbs.sk.