Pondelok Veľkého týždňa

Kniha proroka Izaiáša – Iz 42, 1-7

Hľa, môj služobník, priviniem si ho; vyvolený môj, mám v ňom zaľúbenie. Vložil som na neho svojho ducha; právo prinesie národom.

Nebude kričať ani hlučne volať, nebude počuť na ulici jeho hlas. Nalomenú trsť nedolomí, hasnúci knôtik nedohasí, bude uplatňovať právo. Nezoslabne, nezlomí sa, kým nezaloží právo na zemi. Na jeho zákon čakajú ostrovy.

Toto hovorí Pán, Boh, ktorý stvoril nebesia a rozprestrel ich, upevnil zem a jej rastlinstvo, ktorý dáva dych života ľudu, čo na nej žije, a ducha tým, čo po nej chodia: „Ja, Pán, som ťa povolal v spravodlivosti a vzal som ťa za ruku. Utvoril som ťa a zmluvou ľudu som ťa urobil, svetlom národov, aby si otvoril oči slepým, vyviedol väzňov zo žalára a z väznice tých, čo sedia v temnotách.“

Žalm – Ž 27, 1. 2. 3. 13-14

R: Pán je moje svetlo a moja spása.

Pán je moje svetlo a moja spása, *

koho sa mám báť?

Pán je ochranca môjho života, *

pred kým sa mám strachovať? R.

Keď sa približujú ku mne zločinci *

a chcú mi zničiť telo,

vtedy moji utláčatelia a nepriatelia *

strácajú silu a padajú. R.

Aj keby sa proti mne postavili šíky, *

moje srdce sa nezľakne.

Aj keby proti mne vzbĺkol boj, *

zotrvám v dôvere. R.

Verím, že uvidím dobrodenia Pánove *

v krajine žijúcich.

Očakávaj Pána a buď statočný; *

srdce maj silné a drž sa Pána. R.

Evanjelium podľa Jána – Jn 12, 1-11

Šesť dní pred Veľkou nocou prišiel Ježiš do Betánie, kde býval Lazár, ktorého vzkriesil z mŕtvych. Pripravili mu tam hostinu. Marta obsluhovala a Lazár bol jedným z tých, čo s ním stolovali.

Mária vzala libru pravého vzácneho nardového oleja, pomazala ním Ježišove nohy a poutierala mu ich svojimi vlasmi; a dom sa naplnil vôňou oleja.

Tu jeden z jeho učeníkov, Judáš Iškariotský, ktorý ho mal zradiť, povedal: „Prečo nepredali tento olej za tristo denárov a nerozdali ich chudobným?“ Lenže to nepovedal preto, že mu šlo o chudobných, ale že bol zlodej. Mal mešec a nosil to, čo doň vkladali.

Ježiš povedal: „Nechaj ju, nech to zachová na deň môjho pohrebu! Veď chudobných máte vždy medzi sebou, ale mňa nemáte vždy.“

Veľké množstvo Židov sa dozvedelo, že je tam, a prišli nielen kvôli Ježišovi, ale aby videli aj Lazára, ktorého vzkriesil z mŕtvych. A veľkňazi sa rozhodli, že zabijú aj Lazára, lebo preň mnohí Židia odchádzali a uverili v Ježiša.

Alelujový verš: Buď pozdravený, náš Kráľ; ty jediný si sa zmiloval nad nami, hriešnikmi.

Liturgické čítania sú použité z webu: lc.kbs.sk.