Pondelok vo Veľkonočnej oktáve

Skutky apoštolov – Sk 2, 14. 22-33

V deň Turíc vystúpil Peter s Jedenástimi a zvýšeným hlasom povedal: „Mužovia judejskí a všetci, čo bývate v Jeruzaleme, aby vám toto bolo známe, počúvajte moje slová.

Boh u vás potvrdil muža, Ježiša Nazaretského, mocnými činmi, divmi a znameniami, ktoré, ako sami viete, Boh skrze neho medzi vami urobil. A vy ste ho, vydaného podľa presného Božieho zámeru a predvídania, rukami bezbožníkov pribili na kríž a zavraždili.

Ale Boh ho vzkriesil a zbavil múk smrti, lebo ho nemohla držať vo svojej moci. Veď Dávid o ňom hovorí: ‚Pána mám vždy pred očami, lebo je po mojej pravici, aby som sa nezakolísal. Preto sa raduje moje srdce a môj jazyk plesá, aj moje telo odpočíva v nádeji. Lebo nenecháš moju dušu v podsvetí a nedovolíš, aby tvoj Svätý videl porušenie. Ukázal si mi cestu života, naplníš ma radosťou pred svojou tvárou.‘

Bratia, dovoľte mi otvorene vám povedať o praotcovi Dávidovi, že zomrel, pochovali ho a jeho hrob je u nás až do dnešného dňa.

Ale on bol prorok a vedel, že Boh sa mu prísahou zaviazal posadiť potomka z jeho bedier na jeho trón; videl do budúcnosti a povedal o Kristovom vzkriesení, že ani nebol ponechaný v podsvetí, ani jeho telo nevidelo porušenie.

Tohoto Ježiša Boh vzkriesil a my všetci sme toho svedkami. Božia pravica ho povýšila a keď od Otca dostal prisľúbeného Ducha Svätého, vylial ho, ako sami vidíte a počujete.“

Žalm – Ž 16, 1-2a+5. 7-8. 9-10. 11

R: Ochráň ma, Bože, k tebe sa utiekam.|Aleluja.

Ochráň ma, Bože, k tebe sa utiekam. *

Hovorím Pánovi: „Ty si môj Pán.“

Ty, Pane, si môj podiel na dedičstve a na kalichu, *

v tvojich rukách je môj osud. R.

Velebím Pána, čo ma múdrosťou obdaril; *

v noci ma k tomu moje srdce vyzýva.

Pána mám vždy pred očami; *

a pretože je po mojej pravici, nezakolíšem sa. R.

Preto sa raduje moje srdce †

a moja duša plesá *

aj moje telo odpočíva v nádeji.

Lebo nenecháš moju dušu v podsvetí *

a nedovolíš, aby tvoj svätý videl porušenie. R.

Ukážeš mi cestu života. †

U teba je plnosť radosti, *

po tvojej pravici večná slasť. R.

Evanjelium podľa Matúša – Mt 28, 8-15

Ženy rýchlo vyšli z hrobu a so strachom i s veľkou radosťou bežali to oznámiť jeho učeníkom.

A hľa, Ježiš im išiel v ústrety a oslovil ich: „Pozdravujem vás!“

Ony pristúpili, objali mu nohy a klaňali sa mu.

Tu im Ježiš povedal: „Nebojte sa! Choďte, oznámte mojim bratom, aby šli do Galiley; tam ma uvidia.“

Keď odišli, prišli do mesta niektorí zo stráže a oznámili veľkňazom všetko, čo sa stalo. Tí sa zišli so staršími, poradili sa a dali vojakom veľa peňazí so slovami: „Tak vravte: ‚V noci prišli jeho učeníci a kým sme my spali, oni ho ukradli.‘ A keby sa to dopočul vladár, my ho uchlácholíme a postaráme sa, aby sa vám nič nestalo.“

Oni vzali peniaze a urobili tak, ako ich poučili. A toto sa hovorí medzi Židmi až do dnešného dňa.

Alelujový verš: Toto je deň, ktorý učinil Pán, plesajme a radujme sa z neho.

Liturgické čítania sú použité z webu: lc.kbs.sk.