Sobota po 2. veľkonočnej nedeli

Skutky apoštolov – Sk 6, 1-7

V tých dňoch, keď počet učeníkov rástol, Helenisti začali šomrať na Hebrejov, že pri každodennom obsluhovaní zanedbávajú ich vdovy. Preto Dvanásti zvolali zhromaždenie učeníkov a povedali: „Nie je správne, aby sme my zanedbávali Božie slovo a obsluhovali pri stoloch. Preto si, bratia, vyhliadnite spomedzi seba sedem osvedčených mužov, plných Ducha a múdrosti, a na túto úlohu ustanovíme ich. My sa budeme celkom venovať modlitbe a službe slova.“

Táto reč sa páčila celému zhromaždeniu a vyvolili si Štefana, muža plného viery a Ducha Svätého, ďalej Filipa, Prochora, Nikanora, Timona, Parmenáša a Mikuláša, prozelytu z Antiochie. Postavili ich pred apoštolov a oni sa modlili a vložili na nich ruky.

Božie slovo sa šírilo a počet učeníkov v Jeruzaleme veľmi rástol. Aj veľa kňazov poslušne prijalo vieru.

Žalm – Ž 33, 1-2. 4-5. 18-19

R: Tvoje milosrdenstvo, Pane, nech je nad nami, ako dúfame v teba.|Aleluja.

Plesajte, spravodliví, v Pánovi; *

statočným sluší spievať pieseň chvály.

Oslavujte Pána citarou, *

hrajte mu na desaťstrunovej lutne. R.

Lebo Pánovo slovo je pravdivé *

a verné všetko jeho konanie.

Miluje spravodlivosť a právo; *

milosti Pánovej plná je zem. R.

Hľa, oko Pánovo bdie nad tými, čo sa ho boja, *

nad tými, čo v jeho milosrdenstvo dúfajú,

aby ich zachránil pred smrťou *

a v čase hladu nakŕmil. R.

Evanjelium podľa Jána – Jn 6, 16-21

Keď sa zvečerilo, zišli Ježišovi učeníci k moru, nastúpili na loď a plavili sa na druhú stranu mora do Kafarnauma.

Už sa zotmelo, a Ježiš k nim ešte neprišiel. Dul silný vietor a more bolo rozbúrené.

Veslovali tak dvadsaťpäť až tridsať stadií, keď videli Ježiša kráčať po mori a blížiť sa k lodi, a zľakli sa. Ale on im povedal: „To som ja, nebojte sa!“ Chceli ho vziať na loď, ale loď bola už pri brehu, ku ktorému sa plavili.

Alelujový verš: Vstal z mŕtvych Kristus, tvorca všetkého, a zmiloval sa nad ľudským pokolením.

Liturgické čítania sú použité z webu: lc.kbs.sk.