Sobota po 3. pôstnej nedeli

Kniha proroka Ozeáša – Oz 6, 1-6

„Poďte, vráťme sa k Pánovi, lebo on nás poranil a on nás uzdraví, on nás udrel, on nás aj ošetrí. Po dvoch dňoch nás oživí, na tretí deň nám pomôže vstať a budeme žiť pred jeho tvárou.

Poznávajme, usilujme sa poznať Pána: jeho príchod je istý ako zornica. Príde k nám ako dážď v pravý čas, ako dážď neskorý, čo zavlaží zem.“

Čo mám robiť s tebou, Efraim? Čo mám robiť s tebou, Júda? Vaša láska je ako ranný mráčik a ako rosa, ktorá zrána pominie. Preto som ich okresával skrze prorokov, zabíjal slovami svojich úst. Spravodlivosť moja jak svetlo vychádza. Lásku chcem, a nie obetu; poznanie Boha viac ako zápalnú obetu.

Žalm – Ž 51, 3-4. 18-19. 20-21a

R: Milosrdenstvo chcem, a nie obetu.

Zmiluj sa, Bože, nado mnou pre svoje milosrdenstvo *

a pre svoje veľké zľutovanie znič moju neprávosť.

Úplne zmy zo mňa moju vinu *

a očisť ma od hriechu. R.

Veď ty nemáš záľubu v obete, *

ani žertvu neprijmeš odo mňa.

Obetou Bohu milou je duch skrúšený; *

Bože, ty nepohŕdaš srdcom skrúšeným a poníženým. R.

Buď dobrotivý, Pane, a milosrdný voči Sionu, *

vybuduj múry Jeruzalema.

Potom prijmeš náležité obety, *

obetné dary a žertvy. R.

Evanjelium podľa Lukáša – Lk 18, 9-14

Alelujový verš: Nezatvrdzujte dnes svoje srdcia, ale počúvajte Pánov hlas.

Tým, čo si namýšľali, že sú spravodliví, a ostatnými pohŕdali, povedal Ježiš toto podobenstvo: „Dvaja ľudia vstúpili do chrámu modliť sa. Jeden bol farizej, druhý mýtnik.

Farizej sa postavil a takto sa v sebe modlil: ‚Bože, ďakujem ti, že nie som ako ostatní ľudia: vydierači, nespravodlivci, cudzoložníci alebo aj ako tento mýtnik. Postím sa dva razy do týždňa, dávam desiatky zo všetkého, čo mám.‘

Mýtnik stál celkom vzadu a neodvážil sa ani oči k nebu zdvihnúť, ale bil sa do pŕs a hovoril: ‚Bože, buď milostivý mne hriešnemu.‘

Hovorím vám: Tento odišiel domov ospravedlnený, a nie tamten. Lebo každý, kto sa povyšuje, bude ponížený, a kto sa ponižuje, bude povýšený.“

Liturgické čítania sú použité z webu: lc.kbs.sk.